Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Εφαρμογές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εργασίες εφαρμογών συνίσταται στην μεταφορά επί του εδάφους με διάφορες μεθόδους οποιασδήποτε μελέτης, δηλαδή αγροτικών διανομών, υδραυλικών, μελετών, ρυμοτομικών μελετών κ.λ.π. εκτός των εφαρμογών χαράξεων οδοποιίας οι οποίες αποτελούν αντικείμενον ιδίας μελέτης.

 

1. Αγροτικές διανομές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε λόγω ανάγκης διανομής μεγάλων αγροτικών περιοχών σε τεμάχια, είτε λόγω αναδασμού είτε από άλλους λόγους παρίσταται ανάγκη σύνταξης μελέτης τεμαχισμού της γης, σε υφιστάμενα ή σε κατάλληλα διαγράμματα που συντάσσονται για το σκοπό αυτό. Τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή αυτή αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της καθ' ύλη υπηρεσίας.

 

2. Εφαρμογές Ρυμοτομικών μελετών.

Εφαρμογή ολοκλήρου ρυμοτομικού σχεδίου επί του εδάφους. Καθορισμός των αξόνων του οδικού δικτύου - Αναγνώριση των αξόνων Ρυμοτομίας.

 

Η μεταφορά του ρυμοτομικού σχεδίου επί του εδάφους πρέπει να στοχεύει στην απόδοση του πνεύματος του πολεοδόμου που μελέτησε τη ρυμοτομία, με την επιδίωξη στην εφαρμογή και εντός των ορίων της ανοχής της κλίμακας του σχεδίου, να προσαρμοσθούν οι οικοδομικές γραμμές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται άσκοπη φθορά ιδιοκτησίας και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικοδομική οικονομία. Επιβάλλεται να προηγηθεί η πασσάλωση των μεγαλυτέρου μήκους ευθυγραμμιών, σύμφωνα πάντοτε προς το ανωτέρω πνεύμα οι οποίες αποτελούν τη βάση της περαιτέρω εργασίας, του καθορισμού δηλαδή των λοιπών ευθυγράμμων ή καμπύλων τμημάτων, επακολουθεί δε η πασσάλωση των διασταυρώσεων και αλλαγών κατευθύνσεων. Βάσει των ανωτέρω επί του διαγράμματος ρυμοτομίας καθορίζονται και σχεδιάζονται οι άξονες των οδών και τα σημεία διασταύρωσης αυτών και εκλέγονται τα κατάλληλα και ακριβή σημεία από τα οποία καθορίζονται τελικά οι θέσεις των αξόνων.

 

Από την αναγνώριση αυτή κρίνεται αν είναι δυνατή η ακριβής εφαρμογή της ρυμοτομίας ή παρίσταται ανάγκη προσαρμογής της στην πραγματικότητα ή και τροποποίησης κάποιας από αυτές. Εάν η τροποποίηση είναι επουσιώδης τότε μπορεί να προχωρήσουμε στην περαιτέρω εργασία, άλλως απαιτείται η έγκριση της τροποποίησης του σχετικού σχεδίου που συντάσσεται με τη σχετική έκθεση και υποβάλλεται και εγκρίνεται αρμοδίως.

 

Όσον αφορά τον τρόπο της εκλογής των απαραίτητων στοιχείων για τον καθορισμό ενός άξονα επί του εδάφους και τη μέθοδο που ακολουθείται πρέπει να επιδιώκεται να εφαρμόζονται τα ακόλουθα ανάλογα με τις ειδικές περιπτώσεις.

 

1η Περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται εμπόδια για τον καθορισμό του μεγάλου μήκους ευθυγραμμιών. Για τον καθορισμό του άξονα ευθύγραμμης οδού προσδιορίζονται τα βασικά σημεία αυτού (αφετηρία και τέρμα) τα περισσότερο κατά το δυνατόν απομακρυσμένα σταθερά σημεία τα οποία προσδιορίζονται επί του εδάφους από γραφικές μετρήσεις πάνω στο σχέδιο, από υφιστάμενα κτίσματα ή άλλα σταθερά σημεία.

 

Η προσδιοριζομένη ευθυγραμμία με τον τρόπο αυτό είναι προσωρινή μέχρι τον έλεγχο της συμφωνίας της με τα εκτιθέμενα γενικά παραπάνω) και προσαρμογής της, καθώς και τα ενδιάμεσα σημεία προς την καθοριζόμενη οικοδομική γραμμή στο σχέδιο (σχετική θέση οικοδομικής γραμμής με τα υφιστάμενα κτίσματα ή άλλα σταθερά σημεία), οπότε μετά τη διαπίστωση ότι επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός του μελετητή και ο σχετικός βαθμός της οικοδομικής οικονομίας, αυτή μπορεί να οριστικοποιηθεί με τη μόνιμη σήμανση των σημείων του άξονα που έχουν προσδιοριστεί.

 

Ανάλογη φροντίδα πρέπει να ληφθεί και για τα καμπύλα τμήματα με την επιδίωξη να αναχθούν αυτά σε τόξα κύκλων, εφόσον αυτό είναι εφικτό και των οποίων η χάραξη γίνεται βάσει πινάκων, ανάλογα με τις υφιστάμενες διευκολύνσεις επί του εδάφους και πασσαλώνονται απαραίτητα τα άκρα και το μέσο της καμπύλης επί της διχοτόμου.

 

Εξάλλου η πύκνωση στα καμπύλα τμήματα με ενδιάμεσα σημεία γίνεται ανάλογα με τις ακτίνες τους και μάλιστα:

 

 

έως 100 m

101 - 200

201 - 400

401 -700

701 και άνω

ανά

5

10

15

20

25

 

2η Περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενα εμπόδια δεν επιτρέπουν σε μη σποραδικό προσδιορισμό των σημείων του άξονα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπολογίζονται με τις συντεταγμένες των σημείων του άξονα ή των οικονομικών γραμμών προσιτά επί του εδάφους (ελεύθερα εμποδίων) ως σημεία τομών ευθειών, των οποίων οι εξισώσεις βρίσκονται με απευθείας μετρήσεις επί του εδάφους κατά προτίμηση ή και από γραφικά στοιχεία που λαμβάνονται στο διάγραμμα και ελέγχονται από την κλίμακα και τις ανοχές της εκτίμησης, με υπολογισμό των συντεταγμένων δύο σημείων αυτών.

 

Επιβάλλεται η άλλη ευθεία να είναι πλευρά του υφιστάμενου πολυγωνικού δικτύου ώστε το σημείο τομής να βρίσκεται μετά τον υπολογισμό του, με απευθείας μέτρηση με μετροταινία επί της πλευράς πολυγωνικής όδευσης. Η χρήση της τελευταίας αυτής μεθόδου γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής και έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, η οποία και προσδιορίζει μέσω του επιβλέποντα τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία προσδιορισμού των ευθειών των οποίων το σημείο τομής θα είναι σημείο άξονα ή οικοδομικής γραμμής. Οι διασταυρώσεις των αξόνων που βρίσκονται τελικά, σημαίνονται πρώτα με το είδος σήμανσης που καθορίζεται από την Υπηρεσία και έπειτα εκτελούνται οι διάφορες μετρήσεις επί αυτών.

 

3. Υπολογισμός ρυμοτομικού πολυγωνικού δικτύου.

Βάσει των σημείων διασταυρώσεων που έχουν σημανθεί κ.λ.π. δημιουργείται πολυγωνικό ρυμοτομικών δίκτυο, εξαρτημένο από το υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο ή από τις πρωτεύουσες οδεύσεις της αποτύπωσης και με τη μέτρηση των γωνιών και των πλευρών υπολογίζονται οι συντεταγμένες των παραπάνω αναφερόμενων σημείων βάσει των οποίων με αναγωγή μεταφέρονται με την καθοριζόμενη κλίμακα από τον Εργοδότη στο καταρτιζόμενο διάγραμμα εφαρμογής της ρυμοτομίας του οικισμού.

 

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της πρώτης περίπτωσης πρέπει η εξάρτηση του παραπάνω αναφερόμενου ρυμοτομικού πολυγωνικού δικτύου να εκτελείται από πολυγωνικά σημείων πρωτευουσών οδεύσεων, δύο για κάθε άξονα. Σε περίπτωση πόλεων η εξάρτηση αυτή εκτελείται με τριγωνομετρικά σημεία. Στο διάγραμμα αυτό, αναγράφονται τα σημεία διασταυρώσεων, αλλαγών κατευθύνσεων ή ενδιάμεσα σημεία με το είδος σήμανσης πλευρών οικοδομικών τετραγώνων και αν είναι δυνατόν και οι εξασφαλίσεις των αξόνων και στοιχεία καμπυλών. Σε περίπτωση χωροσταθμήσεως αναγράφονται και τα υψόμετρα των διασταυρώσεων αξόνων και χωροσταθμικών αφετηριών, επίσης και οι ονομασίες των οδών. Εάν στο διάγραμμα αυτό δεν υπάρχει χώρος πρέπει να συνταχθεί ίδιο τεύχος για τις εξασφαλίσεις και τα στοιχεία καμπυλών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται τριγωνομετρικό δίκτυο τότε η εξάρτηση γίνεται από δύο πολυγωνικά σημεία της αποτύπωσης με έλεγχο αυτών ώστε να βρίσκονται περίπου στο κέντρο βάρους της ρυμοτομούμενης περιοχής και υπολογίζεται ως σύστημα ισοβαρών οδεύσεων που συνέρχονται σε πολυγωνομετρικούς κόμβους, όπου γίνονται οι σχετικές διορθώσεις απαγορεύοντας την εξάρτηση των οδεύσεων από άλλα σημεία της πολυγωνομετρίας της αποτύπωσης, καθόσον οι εργασίες εφαρμογής ρυμοτομίας πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας από αυτών της αποτύπωσης. Τα πολυγωνικά της αποτύπωσης που συναντώνται μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ νέου αλλά για νέες μετρήσεις επί αυτών και με υπολογισμό νέων συντεταγμένων, έτσι ώστε να έχουμε επιπλέον έλεγχο της ακρίβειας της αποτύπωσης. Εάν δεν υφίστανται τριγωνομετρικά σημεία κοντά στον οικισμό μπορεί να εκτελείται μία τουλάχιστον κλειστή όδευση με μεγάλη ακρίβεια ως πρωτεύουσα και από αυτή εξαρτώνται οι άλλες μικρού μήκους ως δευτερεύουσες.

 

4. Καθορισμός κορυφών Οικοδομικών Τετραγώνων.

Βάσει των αξόνων αυτών και εφόσον ζητείται από τον εργοδότη, λαμβάνονται εκατέρωθεν των αξόνων των οδών ίσες ή και άνισες αποστάσεις ανάλογα με το σχέδιο και πασσαλώνονται οι οικοδομικές γραμμές και τα σημεία τομής τους δηλαδή οι κορυφές των οικοδομικών τετραγώνων. Έπειτα μετρούνται τα μήκη των πλευρών των οικοδομικών τετραγώνων ώστε να υπάρχουν τα οριστικά μήκη τους.

 

5. Εργασίες διανομής (επί του χάρτου) των προβλεπόμενων οικοπέδων.

Βάσει των οριστικών διαστάσεων των οικοδομικών τετραγώνων εκτελείται η διανομή των οικοπέδων εκάστου τετραγώνου, βάσει των κανονισμών των καθ' ύλη Υπηρεσιών.

 

6. Εφαρμογή διανομής οικοπέδων επί του εδάφους.

Βάσει των παραπάνω οριστικών διαστάσεων του ΟΤ και λοιπών επιμέρους στοιχείων πραγματοποιείται με διάφορες γεωμετρικές μεθόδους η μεταφορά και σήμανση των κορυφών των οικοπέδων επί του εδάφους και μετρούνται οι τελικές διαστάσεις αυτών εμβαδομετρούνται δε τελικώς αυτά, βάσει των διατάξεων του παρόντος.

 

7. Γεωμετρική χωροστάθμηση των αξόνων των οδών εντός πόλεων και σύνταξη μηκοτομής οδών για υψομετρική μελέτη οδικού δικτύου ή μελέτη αποχέτευσης.

Σύμφωνα με αυτή πασσαλώνονται τα σημεία αλλαγής κλίσεων του εδάφους κατά μήκος του άξονα, οι διασταυρώσεις των αξόνων των οδών, τα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης άξονα και σημεία πύκνωσης σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 20 m. Στη συνέχεια χωροσταθμούνται τα σημεία αυτά του άξονα της οδού με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση και με απλή γεωμετρική χωροστάθμηση επί των εκατέρωθεν ρυμοτομικών γραμμών, τέλος προσδιορίζονται τα υψόμετρα με χωροστάθμηση των χαρακτηριστικών σημείων, όπως κατωφλίων κ.λ.π. Βάσει των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων συντάσσεται η κατά μήκος τομή των αξόνων των οδών και των ρυμοτομικών γραμμών επί του ιδίου χάρτη με διαφορετικούς συμβολισμούς των τριών γραμμών του εδάφους. Με ειδική παράσταση σημειώνονται τα υψόμετρα των χαρακτηριστικών σημείων σε αντιστοιχία και με το οριζοντιογραφικό ρυμοτομικό σχέδιο.

 

8. Αποτύπωση ζώνης για προμελέτη οδοποιίας.

Ως βάση των σχετικών εργασιών υπαίθρου ορίζεται η εγκατάσταση πολυγωνικής όδευσης, της οποίας οι πλευρές μετρούνται με μεταλλική μετροταινία, ή με άλλο όργανο της ίδιας ακρίβειας, τα υψόμετρα δε των κορυφών προσδιορίζονται με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση. Η πολυγωνική αυτή όδευση πρέπει να είναι εξαρτημένη κατά το δυνατόν από τριγωνομετρικά σημεία που βρίσκονται κοντά άσχετα με το μήκος της για τον εντοπισμό των χοντροειδών σφαλμάτων.

 

Οι κορυφές της όδευσης, αριθμούνται, ενδεικτικά Σ1, Σ2, Σ3 κ.λ.π. σημαίνονται κατά μόνιμο τρόπο. Εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν μπορούν αντί για πυραμίδα από σκυρόδεμα, να χρησιμοποιούνται λαξευτοί λίθοι με ανάλογες διαστάσεις με χαραγές και οπή στο μέσο της κεφαλής. Στα βραχώδη εδάφη η σήμανση γίνεται με πάκτωση ήλου ή στην ανάγκη με οπή και χαραγές πάνω σε βράχο εν είδει σταυρού. Για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης των στάσεων τόσο επί των παραπάνω οροσήμων ή βραχόσημων όσο και επί παρακείμενων σημείων αναγράφονται οι ενδείξεις αυτών με ανεξίτηλο κυανό χρώμα.

 

Όλες οι στάσεις εξασφαλίζονται από τρία τουλάχιστον σταθερά χαρακτηριστικά σημεία που βρίσκονται κοντά (π.χ. δένδρα, οικήματα, βράχοι κ.λ.π.). Στην περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση βοηθητικών στάσεων αυτές μπορούν να σημαίνονται με πασσάλους αντί για μόνιμα ορόσημα. Η αποτύπωση της ζώνης εκτελείται σε κλίμακα 1:5.000 η δε προμελέτη της οδού σε μεγέθυνση σε κλίμακα 1:2.000.

 

Το πλάτος της ζώνης αποτύπωσης, θα είναι επαρκές, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσφορη τοποθέτηση του άξονα της οδού στην οριζοντιογραφία.

 

Βασικά απαιτούνται τα εξής πλάτη ταχυμετρικής αποτύπωσης εφόσον προηγηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη αναγνώρισης.

 

Για έδαφος πεδινό (εγκάρσιων κλίσεων έως 1%) μέχρι 300 m.

Για έδαφος λοφώδες (εγκάρσιων κλίσεων άνω του 10% και έως 20%) μέχρι 400 m.

Για έδαφος ορεινό (εγκάρσιων κλίσεων άνω του 20%) μέχρι 200 m.

 

Προκειμένου για φωτογραμμετρική αποτύπωση το πλάτος της ζώνης που αποτυπώνεται ορίζεται ανάλογα με την εκάστοτε φωτογραφική επικάλυψη καθόσον αυτό δεν προσθέτει αξιόλογη οικονομική επιβάρυνση. Έτσι για κλίμακα απόδοσης 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 και 1:500 το πλάτος της ζώνης που αποτυπώνεται μπορεί να ορίζεται αντίστοιχα σε 1.000 m, 500 m, 250 m και 100 m περίπου.

 

Η αποτύπωση πρέπει να είναι λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία του εδάφους όπως ακόλουθα:

 

Στην υψομετρική οριζοντιογραφία σημειώνεται η κατεύθυνσις του Βορρά, και αναγράφονται τα ονόματα των οικισμών, οι ονομασίες των ποταμών, χειμάρρων και ρευμάτων, τα άξια λόγου τοπωνύμια, όλοι οι αυχένες, οι πάσης φύσεως οδοί με τις ενδείξεις της κατεύθυνσής τους, οι σιδηροδρομικές γραμμές, οι γραμμές της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, οι διώρυγες και τάφροι υδραυλικών έργων, οι αγωγοί ύδρευσης ή πετρελαίου, οι κυριότερες ατραποί, ιδιαίτερα τεχνικά έργα, εξωκλήσια, εικονοστάσια, μνημεία, φρεάτια, αξιοσημείωτοι μεμονωμένοι βράχοι και βραχώδεις εμφανίσεις, δασώδεις και θαμνώδεις εμφανίσεις ή βοσκότοποι καθώς και χαρακτηριστικές συστάδες δένδρων ή μεμονωμένα μεγάλα δένδρα. Επίσης σημειώνονται οι καλλιεργημένες εκτάσεις και το είδος των καλλιεργειών, (π.χ. αγροί, κήποι, οπωρώνες, αμπέλια, ελαιώνες, ποτιστικά ή μη κ.λ.π.), τα κατακλυζόμενα υδρόπνικτα, καταρρέοντα, κατολισθαίνοντα, διαλυόμενα, ασταθή και γενικώς ύποπτα μεταβολών εδάφη.

 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά την αποτύπωση ρευμάτων και ποταμών, εκλέγονται ταχυμετρικά σημεία επί των φρυδιών, ποδιών και κοίτης (υψηλής και χαμηλής) τέτοια ώστε με αυτά να επιτυγχάνεται η λεπτομερής απεικόνιση της μορφής του εδάφους στις εν λόγω θέσεις.

 

Επίσης εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες υδραυλικών έργων εν γένει, εγκεκριμένες μελέτες δικτύων κοινής ωφέλειας κ.λ.π. (ενημέρωση από τους οικείους φορείς, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων, Υπουργείο Γεωργίας, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, κ.λ.π. αυτές συσχετίζονται πάνω στην παραπάνω υψομετρική οριζοντιογραφία που εκπονείται.

 

Σημειώνονται εφόσον υπάρχουν θέσεις υδροληψίας εντός της ζώνης που αποτυπώθηκε, οι πηγές δομικών υλικών (λατομεία, ορυχεία) και οι δυνατές θέσεις λήψεων δανείων χωμάτων.

 

Στην περίπτωση που η προμελέτη έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή υφιστάμενης οδού χωρίς σοβαρές παραλλαγές, η υψομετρική οριζοντιογραφία συντάσσεται σε κλίμακα 1:2000, η δε προμελέτη της οδού σε μεγέθυνση σε κλίμακα 1:1000. Το εύρος αποτύπωσης περιορίζεται σε 60 m περίπου εκατέρωθεν του άξονα της υφιστάμενης οδού (συνολικό πλάτος αποτύπωσης 120 m).

 

Επί της αποτύπωσης σημειώνονται τα υπάρχοντα τεχνικά έργα δηλαδή τοίχοι αντιστήριξης, στέψεως και ποδός, οχετοί εν γένει, γέφυρες, μορφή αυτών και ανοίγματα, το είδος τους, οι οριογραμμές καταστρώματος οδού και τα φρύδια και τα πόδια ορυγμάτων και επιχωμάτων.

 

9. Χάραξη σηράγγων

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός υπογείως της κατεύθυνσης μιας σήραγγας που προσβάλλεται από ένα ή και περισσότερων μέτωπα και η επιδίωξη ταύτισης του άξονα των διαφόρων μετώπων οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

 

Με τη χάραξη μιας σήραγγας πρέπει να προσδιορισθεί η ακριβής οριζοντιογραφική θέση σε σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων όπως επίσης και η ακριβής χωροσταθμική διαφορά των σημείων εισόδου και εξόδου, ώστε βάσει αυτών εξαχθούν το θεωρητικό μήκος, η κατεύθυνση και η κλίση της σήραγγας.

 

Για τον παραπάνω προσδιορισμό απαιτείται η ίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου ακρίβειας, έστω και ανεξάρτητου, που να ελέγχεται τουλάχιστον για δύο βάσεις.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία είναι δυνατή η επίγεια χάραξη της ευθυγραμμίας του άξονα, επιβάλλεται η εφαρμογή της επί του εδάφους, τουλάχιστον δυο φορές ανεξάρτητα (μετάβαση και επιστροφή).

 

Στην περίπτωση της επίγειας χάραξης δεν είναι αναγκαίος ο τριγωνισμός μεγάλης ακρίβειας. Για τον καθορισμό της υψομετρικής διαφοράς των σημείων εισόδου και εξόδου εκτελείται γεωμετρική χωροστάθμηση τουλάχιστον τέσσερις φορές. Μετά από τον καθορισμό των στοιχείων της χάραξης και της μεταφοράς τους επί του εδάφους, με την πρόοδο των εργασιών διάνοιξης, πρέπει να επεκτείνεται η κατεύθυνση του μετώπου.

 

Η επέκταση της κατεύθυνσης πρέπει να γίνεται με σημείο της εξωτερικής ευθυγραμμίας που έχει επισημανθεί, το οποίο να απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από το σημείο προσβολής, ώστε η τυχόν μικρή γωνιώδης παρέκκλιση να μη επιδρά σημαντικά πάνω στην επέκταση εντός της σήραγγας. Από την ακρίβεια εκτέλεσης της εργασίας αυτής εξαρτάται και η ορθή εκτέλεση, στο σύνολο της εργασίας χάραξης της σήραγγας.

 

Με την πρόοδο των εργασιών εξόρυξης τοποθετούνται εντός της σήραγγας και πάνω στην εσωτερική ευθυγραμμία μόνιμα σημεία, τα οποία εξασφαλίζονται κατάλληλα.

 

Αυτά ελέγχονται κατά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή σφαλμάτων, που οφείλονται στις εσωτερικές συνθήκες της σήραγγας (καπνός, υδρατμοί, σκόνη, φωτισμός και κυρίως σε τυχόν παραμορφώσεις της διατομής της σήραγγας κ.λ.π.).

 

Η επισήμανση των σημείων τούτων γίνεται με φωτεινούς στόχους ο δε έλεγχος της ευθυγραμμίας με ταχύμετρο σε δυο θέσεις τηλεσκοπίου.

 

Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται πάντοτε σε κατάλληλες ώρες και συνθήκες, για την εξουδετέρωση σφαλμάτων, λόγω των παραπάνω αναφερόμενων αιτιών.

 

Στη συνέχεια εκτελείται γεωμετρική χωροστάθμηση εντός της σήραγγας εξαρτημένη από τα σημεία εισόδου και εξόδου (τα οποία πρέπει απαραίτητα να έχουν σημανθεί μόνιμα και με ασφάλεια) και εγκαθίστανται εντός της σήραγγας ανά 100 περίπου m χωροσταθμικές αφετηρίες των οποίων τα υψόμετρα προσδιορίζονται με τετραπλή τουλάχιστον γεωμετρική χωροστάθμηση. Από τις χωροσταθμικές αυτές αφετηρίες υπολογίζεται, βάσει της κλίσης της σήραγγας και της απόστασης από το σημείο εκκίνησης της εκσκαφής, το υψόμετρο του μετώπου προσβολής της σήραγγας. Η μέτρηση του μήκους εντός της σήραγγας εκτελείται με μεταλλική μετροταινία, σημειώνεται δε η χιλιομετρική απόσταση κάθε χωροσταθμικής αφετηρίας του άξονα εντός της σήραγγας.

 

Σε περίπτωση σηράγγων με καμπύλα τμήματα, η εργασία εκτελείται με τον προσδιορισμό των στοιχείων των καμπυλών επίγεια και στη συνέχεια με τη μεταφορά τους προοδευτικά εντός της σήραγγας.

 

10. Εφαρμογές υδραυλικών μελετών.

 

Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και οδικά δίκτυα. Η εφαρμογή αρδευτικού - αποστραγγιστικού και αντίστοιχου οδικού δικτύου πάσης τάξεως (Κυρίου - Πρωτεύοντος - Δευτερεύοντος - Τριτεύοντος) βάσει υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τριγωνομετρικού δικτύου πυκνότητας 0,8 σημείων ανά km2, η μεταφορά επί του εδάφους των αξόνων των έργων, η λήψη επιπεδομετρικών και υψομετρικών σημείων και η σύνταξη των παρακάτω αναφερομένων σχεδίων εφαρμογής, αποτελεί αντικείμενο των εφαρμογών υδραυλικών μελετών.

 

Οι εργασίες αυτές διακρίνονται σε εργασίες υπαίθρου και εργασίες γραφείου.

 

α. Εργασίες υπαίθρου. Αυτές αφορούν:

 

α)α) Στη μεταφορά επί του εδάφους των σταθερών σημείων της υφιστάμενης οριζοντιογραφίας και τον έλεγχο της ακρίβειας των διαγραμμάτων.

α)β) Στον προσδιορισμό των κορυφών του άξονα ενός έργου από κάθε ομάδα παράλληλων έργων και κατά προτίμηση της διώρυγας.

α)γ) Στη σήμανση των κορυφών τους, καθώς και ενδιάμεσων σημείων πάνω σε μεγάλες ευθυγραμμίες, με μόνιμη σήμανσης όπως στο σχήμα 3.

α)δ) Στην εξασφάλιση των κορυφών από τρία φυσικά σταθερά σημεία, ή όταν αυτά δεν υπάρχουν, από δυο τουλάχιστον σημεία, που καθίστανται σταθερά και βρίσκονται πάντοτε εκτός του εύρους κατάληψης του έργου.

α)ε) Στη γωνιομέτρηση των κορυφών με εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο της υφιστάμενης αποτύπωσης.

α)στ) Στην πλευρομέτρηση με χαλύβδινη μετροταινία.

α)ζ) Στην πασσάλωση του άξονα, (με ξύλινους πασσάλους) στα σημεία αλλαγής της μορφής του εδάφους και στις συναρμογές των ευθυγράμμων, με τα καμπύλα τμήματα (η απόσταση των πασσάλων πύκνωσης του άξονα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 50 m για τα πεδινά εδάφη και των 25 m για τα λοφώδη και ορεινά).

α)η) Στη διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση όλων των πασσάλων του άξονα, που εξαρτάται από το χωροσταθμικό δίκτυο της περιοχής.

α)θ) Στη λήψη των κατά πλάτος τομών (από όλους τους πασσάλους του άξονα) που εκτείνονται επί του εύρους κατάληψης όλων των παράλληλων έργων του άξονα που έχει πασσαλωθεί πλέον περιθωρίου 10 m εκατέρωθεν, και

α)ι) Στη χωροστάθμηση κατά τη λήψη των κατά πλάτος τομών όλων των αξόνων των παράλληλων έργων (κατασκευασμένων ή μη) σε θέσεις αντίστοιχες με τους πασσάλους του άξονα σύμφωνα με την τυπική διατομή. Στα πεδινά εδάφη οι κατά πλάτος τομές λαμβάνονται με χωροβάτη, στα λοφώδη ή ορεινά με το χωροβάτη ή τον πήχη.

 

β) Εργασίες γραφείου. Αυτές αφορούν:

 

β)α) Στον υπολογισμό των συντεταγμένων των κορυφών κάθε ενός από τους άξονες, ευθυγραμμίες και τα σημεία διασταυρώσεων των αξόνων αυτών.

β)β) Στη σύνταξη της οριζοντιογραφίας των παραπάνω αξόνων που έχουν πασσαλωθεί, πάνω σε διαφανή οθόνη, σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:5.000 με αναγραφή όλων των στοιχείων που έχουν μετρηθεί (γωνιών, μηκών, διασταυρώσεων αξόνων, εξασφαλίσεων κορυφών υψομετρικών αφετηριών (REPERES) με τα υψόμετρά τους, τριγωνομετρικών κ.λ.π.).

β)γ) Στη σύνταξη της μηκοτομής σε κλίμακα μηκών 1:2.000 και υψών 1:100 των αξόνων που έχουν πασσαλωθεί και των παράλληλων που έχουν πασσαλωθεί.

β)δ) Στη σύνταξη των κατά πλάτος τομών (σε κλίμακα 1:100 του άξονα με τις παράλληλους του που έχουν πασσαλωθεί).

 

11. Εξωτερικά υδραγωγεία.

 

Στους όρους του παρόντος υπάγεται η χάραξη του άξονα υδραγωγείου, δεν υπάγεται όμως σε αυτούς η υδραυλική μελέτη.

 

Η χάραξη του άξονα εξωτερικού υδραγωγείου είναι δυνατόν να γίνει είτε ως εφαρμογή υφιστάμενης υδραυλικής προμελέτης, είτε με απευθείας χάραξη του άξονα πάνω στο έδαφος. Και στις δυο περιπτώσεις οι εργασίες προς εκτέλεση είναι:

 

- Τοποθέτηση των κορυφών του άξονα και η γωνιομέτρηση αυτών.

- Πασσάλωση του άξονα στα σημεία αλλαγής κλίσεως του εδάφους με ξύλινους πασσάλους και μέτρηση των αποστάσεων οπτικά.

- Γεωμετρική χωροστάθμηση των σημείων του άξονα στα πεδινά εδάφη ή ταχυμετρικός προσδιορισμός των υψομέτρων στα ορεινά, με λήψη χαρακτηριστικών διατομών του εδάφους ταχυμετρικά.

- Μόνιμη σήμανση κορυφών και σημείων μεγάλων ευθυγραμμιών (ανά 500 m).

- Σύνταξη βάσει στοιχείων του εδάφους που λήφθηκαν, οριζοντιογραφίας σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:5.000 και μηκοτομής με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα με την περίπτωση, με αναγραφή και στις δυο όλων των ληφθέντων στοιχείων επί του εδάφους και χαρακτηρισμού της φύσεως των εδαφών που συναντήθηκαν.

- Σύνταξη έκθεσης που να δικαιολογείται η χάραξη που προτιμήθηκε έναντι άλλων υφιστάμενων.

- Λήψη χρήσιμων πληροφοριών ως προς τις προσπελάσεις και γενικά στοιχείων για την κατασκευή του έργου.

 

Είναι δυνατόν να γίνει κτηματογράφηση των ακινήτων που συναντώνται για τυχόν απαλλοτρίωση ή δουλεία επί του χώρου στον οποίο εκτελείται όπως στην παράγραφο 12 του παρόντος.

 

12. Κτηματογράφηση ζώνης χάραξης έργων.

 

α. Γενικά.

 

Η κτηματογράφηση αφορά τις εργασίες των εξής περιπτώσεων:

 

α)α) Στην ύπαιθρο ή σε αραιοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης (στους οποίους συναντά κανείς μικρό αριθμό μεμονωμένων κτισμάτων εντός του εύρους αποτύπωσης) και

α)β) Σε πυκνοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης.

 

Αυτή εκπονείται είτε μαζί με την μελέτη του έργου είτε μετά από αυτή και στις θέσεις όπου επιβάλλεται, βάσει των καθοριζομένων στοιχείων εύρους ζώνης απαλλοτριώσεων κ.λ.π. από την Υπηρεσία. Μέσω αυτού επιδιώκεται ο υπολογισμός των εμβαδών των ιδιοκτησιών προς απαλλοτρίωση, των κτισμάτων προς απαλλοτρίωση, του αριθμού, της κατηγορίας και του είδους των δένδρων και λοιπών στοιχείων προς απαλλοτρίωση, όπως επίσης και προεκτίμηση της δαπάνης για την αποζημίωση αυτών.

 

Η κτηματογράφηση περιλαμβάνει την αναγκαία εδαφική ζώνη εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης (η οποία εκτείνεται σε πλάτος που ορίζεται από τον εργοδότη) δηλαδή τη σύνταξη του διαγράμματος μαζί με τον πίνακα του.

 

β) Περιεχόμενα κτηματογράφησης.

 

β)α) Εργασίες υπαίθρου.

 

Στην ύπαιθρο ή σε αραιοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης.

 

Με βάση τον άξονα της χάραξης λαμβάνονται ταχυμετρικά σε επαρκές πλάτος τα όρια διαχωρισμού των ακινήτων, οι διάφορες κατασκευές εντός αυτών (δηλαδή κτίρια πάσης φύσεως, δεξαμενές, φρεάτια κ.λ.π.) τα οπωροφόρα και λοιπά δένδρα με τα στοιχεία τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής σημείωση της θέσης τους πάνω στο διάγραμμα. Επίσης λαμβάνονται οι διαστάσεις των κτισμάτων και τα στοιχεία του είδους κατασκευής και χρήσης τους, το είδος και βάθος των δεξαμενών και φρεατίων, το είδος και μέγεθος των δένδρων, το είδος των καλλιεργειών (ακάλυπτα, άγονα, δασώδη, θαμνώδη, λειμώνες, αγροί ξηρικοί, αγροί ποτιστικοί, οπωρώνες, κήποι, αμπέλια, οικόπεδα κ.λ.π.).

 

Επιπλέον συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες των κτημάτων (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας κ.λ.π.) καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αξία των κτημάτων αυτών.

 

Σε περίπτωση κάλυψης της λωρίδας κτηματογράφησης ή μεγάλου μέρους της, από φυτώρια συστηματικών ελαιώνων ή οπωρώνων γενικά ή σε περίπτωση δασωδών εκτάσεων από άγρια ή καλλωπιστικά φυτά ή δένδρα και εφόσον αυτό απαιτηθεί ιδρύονται βοηθητικές οδεύσεις ή και βοηθητικές στάσεις εξαρτώμενες από την όδευση της χάραξης από τις οποίες λαμβάνονται τα αναγκαία παραπάνω στοιχεία.

 

Σε πυκνοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλης.

 

Με βάση τον άξονα της χάραξης ή (εφόσον απαιτείται) με βοηθητικές οδεύσεις ή βοηθητικές στάσεις λαμβάνονται με ορθογώνιες συντεταγμένες τα όρια των ιδιοκτησιών κ.λ.π. και συλλέγονται τα επιπλέον απαιτούμενα στοιχεία όπως παραπάνω.

 

β)β) Εργασίες γραφείου.

 

Από την επεξεργασία των ληφθέντων στοιχείων εδάφους συντάσσονται τα εξής τεύχη:

 

Κτηματογράφηση σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 σε περίπτωση υπαίθρου ή αραιοκατοικημένων οικισμών και 1:500 για την περίπτωση πυκνοκατοικημένων οικισμών. Σε αυτό εμφαίνονται ο άξονας της χάραξης του έργου με τους πασσάλους, η χιλιομέτρηση, τα όρια των ιδιοκτησιών και όλες οι λεπτομέρειες όπως παραπάνω, τοποθετούνται δε οι γραμμές του εύρους κατάληψης των έργων και της ζώνης προς απαλλοτρίωση με αναγραφή της απόστασης αυτή από τον άξονα των ορίων απαλλοτριώσεως έναντι κάθε πασσάλου και αριθμούνται τα ακίνητα.

 

Επίσης επί του διαγράμματος τίθενται τα αναγκαία στοιχεία τοπωνυμιών, ρευμάτων, ποταμών και χειμάρρων, οικισμών, άλλων οδών, αγωγών υδραυλικών δικτύων, υδραγωγείων και αγωγών πετρελαίου, εξωκλησιών, μνημείων κ.λ.π.

 

Κτηματολογικός Πίνακας.

 

Περιέχει τον αριθμό των τεμαχίων, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και την διεύθυνση των ιδιοκτητών, το είδος κάθε ιδιοκτησίας, το είδος και τον αριθμό των απαλλοτριωτέων δέντρων, κτισμάτων κ.λ.π. τα εμβαδά των τμημάτων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται, τις τιμές μονάδας προεκτίμησης της αξίας κάθε είδους ιδιοκτησίας και το ποσό αποζημίωσής τους, όπως και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την εκτίμηση της αξίας.

 

Προκειμένου για ιδιοκτησίες του Δημοσίου ή κοινόχρηστες εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε Δήμους ή Κοινότητες από το Δημόσιο, χωρίς όμως κτίσματα, φυτείες κ.λ.π. δεν εκπονείται κτηματογράφηση.

 

Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται απλά πάνω στο διάγραμμα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και καθορίζεται επακριβώς η χιλιομετρική θέση της αρχής και του τέρματος των παραπάνω ακινήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.