Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Αποτυπώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ταχυμετρικές αποτυπώσεις.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη λήψη όλων των στοιχείων με ταχύμετρο για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους, με τα οποία καθίσταται δυνατή η σύνταξη οριζοντιογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων, σε οποιαδήποτε προκαθορισμένη κλίμακα.

 

α) Η λήψη των παραπάνω στοιχείων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διαγράμματα που συντάσσονται με αυτά, να απεικονίζουν πιστά τη μορφή του εδάφους, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

 

β) Τα πρωτότυπα διαγράμματα συντάσσονται επί σχεδιαστικού υλικού ανθεκτικού, κατά το δυνατόν αμεταβλήτου από τις καιρικές συνθήκες και εκπονείται αντίγραφο επί πλαστικού διαφανούς με τις ίδιες προαναφερόμενες ιδιότητες, με κατάλληλη μελέτη, περιλαμβάνουν όλα τα υπάρχοντα στοιχεία στο πρωτότυπο.

 

γ) Οι διαστάσεις των πινακίδων, η διαίρεση σε φύλλα, η τήρηση περιθωρίων, η αναγραφή τίτλων κ.λ.π., καθορίζονται πάντοτε από τον εργοδότη, ο οποίος χορηγεί σχετικό υπόδειγμα στον ανάδοχο.

 

δ) Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των υψομετρικών σημείων, καθώς και των σημείων λεπτομερειών καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Κλίμακες

Μέγιστη απόσταση σημείων

Πυκνότητα ανά στρέμμα

Στο έδαφος

Στο σχέδιον

1: 200

10 m

5 cm

10,0

1: 500

15 m

3 cm

4,5

1: 1.000

20 m

2 cm

2,5

1: 2.000

40 m

2 cm

0,6

1: 5.000

75 m

1,5 cm

0,2

1: 10.000

100 m

1 cm

0,1

 

ε) Οι μέγιστες αποστάσεις των σημείων λεπτομερειών από τις κορυφές της πολυγωνικής όδευσης πρέπει να μη υπερβαίνουν τις οριζόμενες από τον ακόλουθο πίνακα:

 

Κλίμακες

Πεδινό έδαφος

Ορεινό έδαφος

1:500

75

100

1:1000

100

120

1:2000

150

200

1:5000

250

300

1:10000

300

400

 

στ) Η ισοδιάσταση υψομετρικών καμπυλών καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

1:200

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

1:20000

0.10

0.20

0.40

1.00

2.00

4.00

10.00

 

Όπου η μορφή του εδάφους και η σκοπιμότητα της εργασίας επιβάλλει μικρότερη ισοδιάσταση μπορεί ο εργοδότης να αξιώσει τη χάραξη καμπυλών σε οποιαδήποτε κλίμακα μέχρι (0,20 m).

 

Προκειμένου για αποτυπώσεις οικισμών, τα μήκη των εξωτερικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων, μπορούν να ληφθούν με χαλύβδινη μετροταινία, με άμεση μέτρηση ή ταχυμετρικά των αποστάσεων που μετρούνται με χαλύβδινη μετροταινία ή άλλο μέσο της ίδιας ακρίβειας, προσδιορίζοντας έτσι τις ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων. Οι εσωτερικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων μπορούν να προσδιορίζονται με επαρκείς μετρήσεις, οι οποίες να επιτρέπουν βάσει αυτών την απεικόνιση του γεωμετρικού σχήματος τους. Οι οικοδομές πρέπει να διαχωρίζονται βάσει των ορόφων και του είδους της κατασκευής και να σημειώνονται επί του διαγράμματος με σύμβολο.

 

2. Αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό την αποτύπωση των τεχνικών λεπτομερειών με ορθόγωνο. Η αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες εκτελείται με χαλύβδινη μετροταινία με βάση τις πλευράς των πολυγωνικών οδεύσεων η δε μέγιστη απόσταση σημείου από αυτές πρέπει να μη υπερβαίνει τα 25 m. Η σύνταξη των διαγραμμάτων γίνεται όπως στην παράγραφο 1/β. Οι διαστάσεις των πινακίδων κ.λ.π. ορίζονται όπως στην παράγραφο 1/γ.

 

3. Βυθομετρικές αποτυπώσεις.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη λήψη με βολήσεις όλων των στοιχείων για τη βυθομετρική παράσταση των βυθών θαλασσών, λιμνών κ.λ.π. μέσω της χάραξης βυθομετρικών καμπύλων.

 

α) Για την εργασίαν αυτή πρέπει να εξασφαλισθούν με οποιοδήποτε τρόπο αφενός μεν η οριζοντιογραφική θέση της βολίδας και αφετέρου το ακριβές βάθος κατά την στιγμή της βολήσεως.

 

β) Για τον οριζοντιογραφικό προσδιορισμό της βολίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των τομών από δύο γνωστά σημεία, ή των ευθυγραμμιών τα άκρα των οποίων στηρίζονται σε πολυγωνομετρικές κορυφές, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος που να δίνει επαρκή ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θέσης της βολίδας.

 

γ) Για τη μέτρηση του ακριβούς βάθους κατά την στιγμή της βολήσεως πρέπει η εκτέλεση της εργασίας πραγματοποιείται σε περίοδο νηνεμίας, να προσδιορίζεται δε η στάθμη της θάλασσας κατά τη διάρκεια της εργασίας και αν είναι δυνατόν τρεις φορές τη μέρα, με την εγκατάσταση προσωρινού παλιρροιόμετρου.

 

δ) Οι αποστάσεις μεταξύ των βυθομετρικών σημείων και ο αριθμός των σημείων κατά στρέμμα πρέπει να είναι όπως στην παράγραφο 1/δ του κεφαλαίου περί ταχυμετρικών αποτυπώσεων.

 

ε) Η σύνταξη των διαγραμμάτων γίνεται όπως στην παράγραφο 1/β.

 

στ) Οι διαστάσεις των πινακίδων κ.λ.π. όπως στην παράγραφο 1/γ.

 

ζ) Η ισοδιάσταση των βυθομετρικών καμπυλών όπως στην παράγραφο 1/στ.

 

4. Ταχυμετρικές αποτυπώσεις με τομές.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη λήψη όλων των στοιχείων με ταχύμετρο για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων προς ακριβή σχεδίαση, υπό καθορισμένη εκ των προτέρων κλίμακα, τομών του εδάφους επί καθοριζομένων οριζοντιογραφικά θέσεων.

 

α) Οι μέγιστες αποστάσεις των χαρακτηριστικών σημείων από τις κορυφές των πολυγωνικών στάσεων πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 300 m.

 

β) Τα διαγράμματα συντάσσονται σε λωρίδα χάρτη χιλιοστομετρικού διαφανούς πλάτους 0,31 m ή σε άλλο ανάλογα με τις εντολές του εργοδότη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.