Προεδρικό διάταγμα 552/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας ίδρυσης, που προβλέπεται από το άρθρο 10 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940) και από την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983), των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 180/1979 (ΦΕΚ 46/Β/1979), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο, παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 231/1989 (ΦΕΚ 109/1989), μεταβιβάζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κάθε ένας απ' αυτούς ζητήσει αυτό ύστερα από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Νομάρχη, κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του προεδρικού διατάγματος 323/1989.

 

2. Η ανωτέρω άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση από την Αστυνομική Αρχή της διαδικασίας για έκδοση από αυτήν της άδειας λειτουργίας και χορηγείται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ύστερα από σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου αφού εξετασθεί από αυτό ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και ιδίως οι αναφερόμενες:

 

α. Στις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία.

 

β. Στις διατάξεις των άρθρων 15, 41 και 51 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983), του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο α της Α5/3010/1985 όμοιας (ΦΕΚ 4/Β/1985), των άρθρων 1 παράγραφος 1 εδάφιο β' και 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφοι 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 231/1989 (ΦΕΚ 109/Α/1989), του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 445/1937 (ΦΕΚ 22/Α/1937) σε συνδυασμό με το άρθρο 162 παράγραφος 4 του από 15-05-1956 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 123/Α/1956), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του από [ΒΔ] 27-01-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 29/Α/1959), με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, των άρθρων 24 και 32 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) και της παραγράφου 6 της Α1Β/3659/1982 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 297/Α/1982).

 

3. Για τα κέντρα διασκεδάσεως δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων χορηγείται αντί άδειας ίδρυσης η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια εγκατάστασης, το δε Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη εκτός των αναφερομένων στο εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου και τη γνώμη των Συμβουλίων του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 445/1937, προς το οποίο θα διαβιβάζονται, μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής, έγκαιρα, από τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή τα υποβληθέντα σ' αυτή δικαιολογητικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.