Προεδρικό διάταγμα 231/89

ΠΔ 231/1989: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (ΦΕΚ 46/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 231/1989: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (ΦΕΚ 46/Α/1979), (ΦΕΚ 109/Α/1989), 02-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 167 περιπτώσεις ι και ι)δ του από [ΒΔ] 31-12-1957 βασιλικού διατάγματος Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας πόλεων (ΦΕΚ 11/Α/1957), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 54 παράγραφος 6 και 62 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984)

 

β. Του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφια α' και γ' του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984).

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

2. Την υπ' αριθμόν 216/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (ΦΕΚ 46/Α/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη χορήγηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ, και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου και

 

β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Η αρχή που χορηγεί την άδεια αφαιρεί προσωρινά και για χρονικό διάστημα 10 μέχρι 60 ημερών την άδεια λειτουργίας των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 καταστημάτων ή κέντρων διασκεδάσεως ύστερα από δεύτερη τελεσίδικη καταδίκη, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά γα την κοινή ησυχία, τον Υγειονομικό Κανονισμό, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια και το ωράριο λειτουργίας τους.

 

Οι ίδιες διοικητικές ποινές επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα αυτά:

 

(1) Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών.

 

(2) Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα.

 

(3) Λαμβάνουν χώρα σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη.

 

Αν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια εξακολουθούν να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

β. Οι ανωτέρω διοικητικές ποινές δύνανται να επιβάλλονται και στα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, ύστερα από δεύτερη τελεσίδικη καταδίκη, για παραβάσεις των διατάξεων περί κοινής ησυχίας, λειτουργίας μουσικής χωρίς άδεια και ωραρίου λειτουργίας τους.

 

γ. Οι καταδίκες για παραβάσεις διατάξεων, που με το παρόν προεδρικό διάταγμα ορίζονται ως νέοι λόγοι επιβολής διοικητικών ποινών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οι παραβάσεις αυτές διαπράχθηκαν μετά τη δημοσίευσή του.

 

δ. Στον επιχειρηματία που αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας, απαγορεύεται η χορήγηση νέας άδειας για κατάστημα ή κέντρο διασκεδάσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, για 3 χρόνια.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η Αστυνομική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα διασκεδάσεως και καταστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 m, κατ' ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.}

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.