Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, οι διατάξεις αυτού δεν εφαρμόζονται:

 

1. Στις συμβάσεις παραχώρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος στ. Όταν όμως ο ανάδοχος μιας σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα Αρχή, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκειμένου για εργασίες που θα εκτελεσθούν μέσω τρίτων.

 

2. Στις συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες ανατίθενται από φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι διαχειρίζονται υπηρεσίες μεταφορών καθώς και από υπηρεσίες παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ύδατος και ενέργειας.

 

3. Στις συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες συνάπτονται:

 

είτε δυνάμει διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί με τρίτη χώρα και περιλαμβάνει διμερείς διατάξεις περί συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων διαφορετικές από το παρόν.
είτε με επιχειρήσεις τρίτης χώρας δυνάμει διεθνούς συμφωνίας, που αποκλείει τις επιχειρήσεις των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
είτε δυνάμει ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.