Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 

α. Εργολήπτης είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος (Δικαιούχοι Εργολήπτες).

 

β. Προσφέρων είναι η εργοληπτική επιχείρηση που υποβάλει προσφορά.

 

γ. Υποψήφιος είναι η εργοληπτική επιχείρηση, που εκδηλώνει ενδιαφέρον συμμετοχής σε δημοπρασία με προεπιλογή (κλειστή διαδικασία).

 

δ. Ανάδοχος εργολήπτης ή Ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατίθεται με σύμβαση η εκτέλεση του έργου.

 

ε. Συμβάσεις παραχώρησης είναι συμβάσεις δημοσίων έργων στις οποίες το σύνολο ή μέρος της αποζημίωσης του αναδόχου για την εκτέλεση των έργων συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου από αυτόν.

 

στ. Συμβάσεις δημοσίων έργων είναι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στις οποίες η αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συνίσταται σε χρηματική αμοιβή.

 

ζ. Αναθέτουσες Αρχές ή εργοδότες είναι το δημόσιο όπως ορίζεται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.