Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαχείριση του θαλάσσιου Πάρκου - Αντικείμενα Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η διαχείριση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων, πρέπει να κινείται γύρω από ορισμένα αντικείμενα που συγκροτούν το γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο των προστατευόμενων περιοχών. Τα αντικείμενα αυτά είναι:

 

1. Η σηματοδότηση των οριοθετημένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

2. Η μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή μέτρων φύλαξης της περιοχής, επιφυλασσομένων των αστυνομικών αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, των αρμοδίων οργάνων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων αρμοδίων αρχών.

 

3. Η οργάνωση και/ή ο συντονισμός συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των στοιχείων του. Για τον σκοπό αυτό ενεργοποιείται ο ερευνητικός σταθμός.

 

4. Η τήρηση ειδικού στατιστικού βιβλίου στο οποίο θα καταχωρούνται τα σκάφη βάσει των επιτρεπομένων σε αυτά δραστηριοτήτων.

 

5. Η μέριμνα για την μεταβολή των αρχικών ή την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε έργα ή δραστηριότητες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε εφαρμογή του άρθρου 4 (παράγραφος 8) του νόμου 1650/1986.

 

6. Η κατάρτισή του κατά το άρθρο 18 παράγραφος 5 του νόμου 1650/1986 Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου που περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

7. Η κατασκευή ή η εκπόνηση και η ενεργοποίηση έργων ή προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες ή εκτελούν έργα και υπάγονται στις δύο πρώτες κατηγορίες του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του ίδιου νόμου.

 

8. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών πολιτιστικών λαογραφικών και φυσικών μνημείων της περιοχής.

 

9. Η κατάρτιση της κατά το άρθρο 21 παράγραφος 4 του νόμου 1650/1986 μελέτης αξιολόγησης των προστατευόμενων αντικειμένων και εισήγηση για τυχόν τροποποίηση των ορίων και των όρων προστασίας τους.

 

10. Η μέριμνα για την κατασκευή των έργων υποδομής που απαιτούνται για την φύλαξη και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των ορίων του θαλάσσιου Πάρκου.

 

11. Η συνεργασία των αρμοδίων φορέων της χώρας με ανάλογους φορείς χωρών της αλλοδαπής ή με διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες στον τομέα της ενημέρωσης ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών ή εκπόνησης κοινών ή παραλλήλων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα υλοποίησης μέρους του διαχειριστικού σχεδίου με πλήρη ή μερική οικονομική κάλυψη των νομικών ή φυσικών προσώπων.

 

12. Η πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων και η οργάνωση ή συντονισμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού.

 

13. Η εισήγηση ή η αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές των πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό την επιβολή των νομίμων κυρώσεων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.