Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρις ότου συσταθεί και λειτουργήσει η ειδική υπηρεσία που προ- βλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 ή άλλος φορέας διαχείρισης βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό η και την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού διαχειριστικού σχεδίου του άρθρου 5 καθώς και για την εξειδίκευση του είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνεπικουρούμενη από εννεαμελή προσωρινή επιτροπή αποτελούμενη από 3 εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, από έναν των Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Αλόννησου, της Κοινότητας Αλόννησου, της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Εταιρείας Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας.

 

2. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα την φύλαξη αναλαμβάνουν: Τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (Θήρα κ.λ.π.), οι περιφερειακές υπηρεσίες του. Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο των αστυνομικών δραστηριοτήτων τους και/ή άλλα ειδικά όργανα ή υπηρεσίες του Δημοσίου που τυχόν συσταθούν μετά την δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και εφόσον θα έχουν την σχετική αρμοδιότητα. Φύλακες είναι δυνατό να προσλαμβάνονται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα ο έλεγχος για την τήρηση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανήκει στα όργανα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 6 (παράγραφοι 1 και 3) του νόμου 1650/1986, και των σχετικών αρμοδιοτήτων ελέγχου που έχουν στους τομείς αρμοδιότητας τους, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Λιμενικού Σώματος αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.