Υγειονομική διάταξη a1b-3659/82

ΥΔ Α1Β/3659/1982: Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/3659/1982: Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου, (ΦΕΚ 297/Β/1982), 26-05-1982.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το άρθρο 54 του Υγειονομικού Κανονισμού για τα Ξενοδοχεία.

 

4. Την Υγειονομική Διάταξη Α1Β/5394/1980 (ΦΕΚ 905/Β/1980) για τη λειτουργία καταστημάτων μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου, αποφασίζουμε:

 

1. Επιτρέπεται, η λειτουργία μέσα στα ξενοδοχεία μόνον των κατωτέρω αναφερομένων καταστημάτων, εφόσον περιλαμβάνονται στις σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα ξενοδοχεία:

 

α) Καταστημάτων εστιάσεως (εστιατόρια, μπαρ, ζαχαροπλαστεία, και άλλα παρόμοια καταστήματα).

 

β) Κουρείων, Κομμωτηρίων.

 

γ) Καταστημάτων τουριστικών ειδών και άλλων παρόμοιων τουριστικών καταστημάτων μη συμπεριλαμβανομένων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για camping και επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα, επιτρέπεται η λειτουργία σ' αυτά και μικρών αμιγών ή μικτών καταστημάτων τροφίμων (mini market), προοριζομένων να εξυπηρετούν τους πελάτες των τουριστικών αυτών μονάδων.

 

3. Στα καταστήματα εστιάσεως των ξενοδοχείων είναι δυνατό να επιτραπεί, κατόπιν αδείας της Αστυνομικής Αρχής, η χρήση ορχήστρας ή στερεοφωνικών μηχανημάτων για ψυχαγωγία των πελατών της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που δεν είναι απαραίτητα και ένοικοι του ξενοδοχείου.

 

4. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ, ζαχαροπλαστεία και τα όμοια, κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα τροφίμων) θα πληρούν τους επιβαλλόμενους με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις όρους υγιεινής. Αν ορισμένα από τα ανωτέρω καταστήματα λειτουργούν και ως κέντρα διασκεδάσεως, αυτά θα πληρούν και τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία για τα κέντρα διασκεδάσεως όρους και προϋποθέσεις υγιεινής και ασφαλείας των θαμώνων τους και ησυχίας των ενοίκων του ξενοδοχείου και των γειτόνων.

 

5. Επιτρέπεται η λειτουργία στον περιβάλλοντα χώρο των ξενοδοχείων κατά τη θερινή περίοδο ανοικτών μπαρ, σνακ μπαρ και αναψυκτηρίων (καταστήματα τύπου open bar), με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα αυτά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και θα πληρούν τους κατωτέρω απαραίτητους όρους υγιεινής:

 

α) Ο χώρος του ανοικτού καταστήματος θα καλύπτεται μονίμως με στέγαστρο από μπετόν ή άλλη κατάλληλη κατασκευή, το οποίο εσωτερικώς θα πληροί τους όρους της κατάλληλης οροφής των καταστημάτων τροφίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

 

β) Τα κάθε είδους τρόφιμα και τα προοριζόμενα για την προσφορά ποτών, φαγητών, γλυκισμάτων κ.λ.π. σκεύη, μιας ή πολλαπλής χρήσεως, θα είναι τοποθετημένα εντός κλειστών προθηκών ή ερμαριών για να εξασφαλίζονται από τις ρυπάνσεις και μολύνσεις. (σκόνες, μύγες ή άλλα έντομα, κ.λ.π.). Ειδικότερα, τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται μέσα σε ψυγεία, κατά προτίμηση ψυγεία - προθήκες, υπό κατάλληλη ψύξη, αναλόγως του είδους του τροφίμου και του επιθυμητού χρόνου διατηρήσεώς του. Τα φαγητά και άλλα παρασκευάσματα, τα οποία προσφέρονται ζεστά θα διατηρούνται σε θερμοθαλάμους ή συσκευές μπεν μαρί υπό θερμοκρασία ανωτέρα των 60 °C.

 

γ) Τα φαγητά, γλυκίσματα και άλλα παρασκευάσματα θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια και κατά τη μεταφορά τούτων από τους χώρους παρασκευής τους στους χώρους διαθέσεώς τους θα παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους από ρυπάνσεις και μολύνσεις.

 

δ) Θα υπάρχει ιδιαίτερο σύστημα πλύσεως σκευών, σύμφωνα με τις σχετικές, αναλόγως του είδους του καταστήματος, διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρικές εγκαταστάσεις πλύσεως των χρησιμοποιουμένων στην επιχείρηση σκευών, η ύπαρξη ιδιαίτερου συστήματος πλύσεως πιάτων στο ανοικτό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη, θα υπάρχει όμως σύστημα πλύσεως των ποτηριών και κυπέλλων. Το σύστημα τούτο, αποτελούμενο από έναν νεροχύτη με δύο λεκάνες και εγκατάσταση τρεχούμενου ζεστού και κρύου νερού, μπορεί να είναι τοποθετημένο στον, ίδιο χώρο του ανοικτού καταστήματος χωρίς διαχωρισμό.

 

6. Για τη λειτουργία των αναφερομένων στην παρούσα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ξενοδοχεία απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 άδεια της Αστυνομικής Αρχής, εκδιδόμενη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας και των άλλων ισχυουσών σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

 

Στην αίτηση του για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας ο ενδιαφερόμενος θα επισυνάπτει, μεταξύ άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών, το επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την έγκριση εγκαταστάσεως στην ξενοδοχειακή επιχείρησή του καταστήματος για το οποίο ζητεί την άδεια λειτουργίας του.

 

Το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο προκειμένου για ανανέωση της άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω λήξεως της ισχύος του.

 

7. Η υγειονομική διάταξη Α1Β/5394/1980 καταργείται.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 27-04-1982.

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.