Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 38 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

 
α/α

Κατηγορία
καταστημάτων
ανάλογα με το
είδος και
τη δυναμικότητα
τους

Χώρος
εγκαταστάσεως
ψυγείου,
μπουφέ,
ταμείου κ.λ.π.

Αίθουσα
πελατών
με βάση τη
δυναμικότητα

Παρασκευαστήριο

Προ-παρασκευαστήριο

Χώρος πλύσεως
σκευών

Αποχωρητήρια

Αποδυτήρια
προσωπικού

Αποθήκη

 

Συνολικό εμβαδόν
του καταστήματος

Με κινητά
καθίσματα
(πλην των
σκαμπό)

Με σταθερά
καθίσματα
ή σκαμπό

Με κινητά
καθίσματα
(πλην των
σκαμπό)

Με σταθερά
καθίσματα
ή σκαμπό

Εποχιακά
λειτουργούντος

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, σνακ - μπαρ, πιτσαρίες δυναμικότητας:

βλέπε
παρατήρηση
6

βλέπε
παρατήρηση
7


α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51-100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα
δ) 201 καθίσματα

3
4
5
6

50
72
142
282

33
36
71
141

15
20
24
28

-

-

-

10

5
6
7
8

-
-
5
10

73
102
183
344

56
66
112
203

26
34
46
68

2.

Οβελιστήρια, δυναμικότητας:

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

3
4
5

50
72
142

33
36
71

8
10
14

-

-

-

5
6
7

-
-
5

66
92
173

49
56
102

19
24
36

3.

Πιτσαρίες και σνακ - μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο δυναμικότητας:

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

5
8
10

50
72
142

33
36
71

-
-
-

-

-

-

5
6
7

-
-
5

60
86
164

43
50
93

15
22
32

4.

Οινομαγειρεία ή άλλα παρόμοια καταστήματα λαϊκής μορφής (κουτούκια, πατσατζίδικα και τα όμοια) δυναμικότητας:

 

μέχρι 20 καθισμάτων

2

20

13

8

-

3

-

33

26

15

 

Παρατηρήσεις:
 
1. Το σημειούμενο στη στήλη 12 ή 13 ή 14 συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων του άρθρου 38 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδομένου ότι τούτο, όπως αναφέρεται και κατωτέρω (παρατηρήσεις 2, 3, 6, 7, και 8), θα μεταβάλλεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος βάσει της οποίας υπολογίζεται το μέγεθος της αίθουσας πελατών και το συνολικό εμβαδόν των απαραίτητων αποχωρητηρίων πελατών και της αποθήκης, και ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων προσωπικού, ή και με άλλους ακόμη παράγοντες, που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
 
2. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1)α, 2)α, 3)α, και 4 το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μεγαλύτερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 ή 20 καθισμάτων). Για καταστήματα μικρότερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών μειώνεται κατά 1 m2 για κάθε κινητό κάθισμα, πλην των σκαμπό (στήλη 4) ή κατά 0,65 m2 για κάθε σταθερό κάθισμα ή σκαμπό (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 12 ή 13).
 
3. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1)β, 1)γ, 1)δ, 2)β, 2)γ, 3)β και 3)γ το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μικρότερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 ή 201 καθισμάτων). Για καταστήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών αυξάνεται κατά 1,40 m2 για κάθε επιπλέον κινητό κάθισμα πλην των σκαμπό (στήλη 4) ή κατά 0,70 m2 για κάθε επιπλέον σταθερό κάθισμα ή σκαμπό (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 12 ή 13).
 
4. Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσματα, ο τριπλός για τρία, κοκ.
 
5. Τα προβλεπόμενα για τα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 200 καθισμάτων εμβαδά των χώρων εργασίας στα μεγαλύτερα δυναμικότητας καταστήματα αυξάνονται, του μεν παρασκευαστήριου κατά 4 m2 του δεν χώρου πλύσεως σκευών κατά 1 m2, για κάθε μία επιπλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
 
6. Το απαραίτητο για τα αποχωρητήρια εμβαδόν είναι συνάρτηση του απαιτούμενου, ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος και τον αριθμό των απασχολούμενων σ' αυτό ατόμων, αριθμού τούτων σύμφωνα με την παράγραφο 3, εδάφια α, β, και γ, του άρθρου 25, και ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού αυτού επί 2,5 m2. Το εμβαδόν αυτό πρέπει να προστίθεται στο αναφερόμενο στη στήλη 12 ή 13 ή 14 συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
 
7. Στα καταστήματα, στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από τρία άτομα, απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού το εμβαδόν του οποίου υπολογιζόμενο σε 1 m2 για κάθε απασχολούμενο κατά βάρδια άτομο, θα προστίθεται στο απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
 
8. Σε καταστήματα δυναμικότητας 151 - 200 καθισμάτων θα υπάρχει αποθήκη τροφίμων και ποτών εμβαδού 5 m2 τουλάχιστον. Συνεπώς στα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 150 καθισμάτων στα οποία δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τα συνολικά εμβαδά των στηλών 12, 13 και 14 θα μειώνονται κατά 5 m2. Στα καταστήματα δυναμικότητας μεγαλύτερης των 200 καθισμάτων το εμβαδόν της αποθήκης αυξάνεται κατά 5 m2 για κάθε μία επιπλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το απαιτούμενο εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
 
9. Το παρασκευαστήριο δεν είναι απαραίτητο στα σνακ - μπαρ και στις πιτσαρίες (κατηγορία α/α 3) εφόσον τα προσφερόμενα είδη προέρχονται από αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια. Ο χώρος όμως εγκαταστάσεως ψυγείου, μπουφέ κ.λ.π. θα είναι αυξημένος, όπως σημειώνεται στη στήλη 3, για την τοποθέτηση του κλιβάνου, θερμοθαλάμου κ.λ.π.
 
10. Στα καταστήματα με α/α 3 ανήκουν και τα ανοικτά σνακ - μπαρ ξενοδοχείων, για τα οποία εφαρμόζεται και η Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία. Στα καταστήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο. Συνεπώς ο απαιτούμενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνος με το αντίστοιχα σημειούμενο στη στήλη 14 εμβαδόν, ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
 
Αν η πλύση των σκευών γίνεται στις εγκαταστάσεις πλύσεως σκευών του ξενοδοχείου, στο ανοικτό σνακ - μπαρ θα υπάρχει διπλός νεροχύτης για το πλύσιμο μόνον των ποτηριών, όπως ορίζει η ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη. Στην περίπτωση αυτή για την εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος πλύσεως σκευών θα υπολογίζεται χώρος σύμφωνα με τη στήλη 7 του Παραρτήματος Ι (και όχι με τη στήλη 8 του παρόντος παραρτήματος), ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα το σημειούμενο στη στήλη 14 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.