Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο p1

Παράρτημα I: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 37 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α

Κατηγορία καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα τους

Χώρος
εγκαταστάσεως
ψυγείου,
μπουφέ,
ταμείου κ.λ.π.

Αίθουσα
πελατών
με βάση τη
δυναμικότητα

Παρασκευαστήριο

Χώρος πλύσεως
σκευών

Αποχωρητήρια

Αποδυτήρια
προσωπικού

Αποθήκη

Συνολικό εμβαδόν
του καταστήματος

Με κινητά καθίσματα (πλην των σκαμπό)

Με σταθερά
καθίσματα
ή σκαμπό

Με κινητά
καθίσματα
(πλην των
σκαμπό)

Με σταθερά
καθίσματα
ή σκαμπό

Εποχιακά
λειτουργούντος

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Καφενεία, καφετέριες και κυλικεία, εφόσον δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν παρασκευαστήριο δυναμικότητας:

βλέπε
παρατήρηση
6

βλέπε
παρατήρηση
7

βλέπε
παρατήρηση
8

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

3
4
5

50
72
142

33
36
71

3
4
6

2

3

4

58
83
157

41
47
86

11
15
20

2.

Αμιγή μπαρ, καθώς και καφενεία, καφετέριες και κυλικεία, εφόσον απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν παρασκευαστήριο, δυναμικότητας:

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα

β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

3
4
5

50
72
142

33
36
71

-
-
-

2

3

4

55
79
151

38
43
80

8
11
14

 
Παρατηρήσεις:
 
1. Το σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων του άρθρου 37 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδομένου ότι τούτο, όπως αναφέρεται και κατωτέρω (παρατηρήσεις 2, 3, 6, 7, 9, 10), θα μεταβάλλεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το μέγεθος της αίθουσας πελατών και το συνολικό εμβαδόν των απαραίτητων αποχωρητηρίων πελατών και της αποθήκης, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων προσωπικού, ή και με άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
 
2. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1)α και 2)α το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μεγαλύτερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 καθισμάτων). Για καταστήματα μικρότερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών μειώνεται κατά 1 m2 για κάθε κινητό κάθισμα πλην των σκαμπό, (στήλη 4) ή κατά 0,65 m2 για κάθε σταθερό κάθισμα ή σκαμπό (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).
 
3. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1)β, 1)γ, 2)β και 2)γ, το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μικρότερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 καθισμάτων).

 
Για καταστήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών αυξάνεται κατά 1,40 m2 για κάθε κινητό κάθισμα πλην των σκαμπό (στήλη 4) ή κατά 0,70 m2 για κάθε σταθερό κάθισμα ή σκαμπό (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).
 
4. Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσματα, ο τριπλός για τρία κοκ.
 
5. Τα προβλεπόμενα για τα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 200 καθισμάτων εμβαδά των χώρων εργασίας, στα μεγαλύτερης δυναμικότητας καταστήματα αυξάνονται του μεν παρασκευαστήριου κατά 2 m2 του δε χώρου πλύσεως σκευών κατά 1 m2, για κάθε μία επί πλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
 
6. Το απαραίτητο για τα αποχωρητήρια εμβαδόν είναι συνάρτηση του απαιτούμενου, ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος και τον αριθμό των απασχολούμενων σ' αυτό ατόμων, αριθμού τούτων, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εδάφια α, β και γ του άρθρου 25, και ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού αυτού επί 2,50 m2. Το εμβαδόν αυτό πρέπει να προστίθεται στο αναφερόμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
 
7. Στα καταστήματα στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτομα, απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού το εμβαδόν του οποίου υπολογιζόμενο σε 1 m2 για κάθε απασχολούμενο άτομο, θα προστίθεται στο απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
 
8. Στα καταστήματα του άρθρου 37 δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίμων. Συνιστάται όμως η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου, προοριζόμενου για την τοποθέτηση των κιβωτίων με τις γεμάτες η κενές φιάλες των ποτών. Ο χώρος αυτός θα έχει εμβαδόν ανάλογο με τη δυναμικότητα του καταστήματος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του, και θα είναι χωρισμένος από τους άλλους χώρους έστω και με ξυλοκατασκευή.
 
9. Στα καταστήματα της κατηγορίας με α/α 2 ανήκουν και τα ανοικτά μπαρ ξενοδοχείων, για τα οποία εφαρμόζεται και η Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία. Στα καταστήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο. Συνεπώς ο απαιτούμενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνος με το αντίστοιχα σημειούμενο στη στήλη 13 εμβαδόν, ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων.
 
10. Στα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται λουκουμάδες, θα υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο εμβαδού 6 m2 τουλάχιστον. Το εμβαδόν τούτο πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.