Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή / και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεώς τους στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις, κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

 

Πάντως, κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα. Τέτοια δικαιώματα είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων άρθρων 37, 38 και 39, ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση παλαιότερες Υγειονομικές Διατάξεις, τα προσφερόμενα σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί νομίμως, σύμφωνα με το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς, κ.α.

 

3. Καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή εντός εξαμήνου από την ημέρα αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους (εμβαδόν, κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λ.π.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεως τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι αυστηρότερες προς τους ανωτέρω όρους.

 

Για να διαπιστωθεί η ημερομηνία ενάρξεως της διαδικασίας ιδρύσεως καταστήματος ή εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος επισυνάπτει στην αίτησή του για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τούτου η καταθέτει συμπληρωματικά στην Υγειονομική Υπηρεσία θεωρημένο από την οικεία Οικονομική Εφορία συμφωνητικό μισθώσεως του χώρου, στον οποίο έχει εγκατασταθεί η επιχείρησή του, ή, προκειμένου για ιδιόκτητο χώρο, επικυρωμένα αντίγραφα των δελτίων παραγγελίας ή των τιμολογίων προμήθειας του εξοπλισμού της επιχειρήσεως και υπεύθυνη δήλωση νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του τεχνικού (μηχανικού, διακοσμητή, τεχνίτη κ.λ.π.), που εργάσθηκε για την οργάνωση του καταστήματος ή εργαστηρίου, ή και οποιαδήποτε άλλα επίσημα στοιχεία, στα οποία θα φαίνεται απαραίτητα η ημερομηνία ενάρξεως των σχετικών εργασιών.

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις επανεξετάσεως των αναφερομένων σ' αυτή καταστημάτων, είτε για τη διαπίστωση της συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση τους, είτε λόγω υποβολής αιτήσεως θεραπείας ή ενστάσεως κατά του αποτελέσματος της πρωτοβουλίας κρίσεώς τους, έστω και αν κατά την ημέρα καταθέσεως στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφερομένου είχε περάσει το εξάμηνο χρονικό διάστημα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος.

 

5. Νεοϊδρυόμενα εντός ξενοδοχείων καταστήματα (εστιατόρια, σνακ - μπαρ, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία και τα όμοια), για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αν οι απαιτήσεις της Υγειονομικής αυτής Διατάξεως είναι αυστηρότερες, ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους, κρίνονται με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την ημέρα που δόθηκε η ανωτέρω έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα, που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των ημερομηνιών χορηγήσεως της εγκρίσεως αυτής και καταθέσεως της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του.

 

6. Εργαστήρια ή καταστήματα τροφίμων ή / και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε πριν από την ισχύ της [Π] Α1Β/11261/1981 Υγειονομικής Διατάξεως, αν έχουν βασισθεί σε άλλο πρόσωπο και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τούτων έχουν κατατεθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας κρίνονται ως προς τους χώρους τους (είδος χώρου, εμβαδόν, ύψος κ.λ.π.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της προηγούμενης άδειας λειτουργίας τους.

 

Αν για τα ανωτέρω καταστήματα ή εργαστήρια έχουν εκδοθεί στο αναμεταξύ αρνητικές γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση τους, εντός της παρούσας, ζητώντας την επανεξέταση των καταστημάτων ή εργαστηρίων τους, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.