Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ιματιοφυλάκια - Αποδυτήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών θα υπάρχουν ατομικά ιματιοφυλάκια προσωπικού κατασκευασμένα από κατάλληλο και ανεκτικό υλικό (μέταλλο, ξύλο και τα όμοια), στα οποία θα φυλάσσονται τα ενδύματα των απασχολουμένων στην επιχείρηση ατόμων. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτηση των ενδυμάτων του προσωπικού εκτός ιματιοφυλακίων στον χώρο του καταστήματος ή του εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών, πλην των περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου.

 

2. Απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση τα καταστήματα (όχι όμως και τα εργαστήρια) τροφίμων, στα οποία απασχολείται μόνον ένα άτομο, με την προϋπόθεση ότι τα ενδύματα τούτου θα κρέμονται σε ειδική για τον σκοπό αυτόν κατάλληλη θέση, μακρυά από τρόφιμα και σκεύη φαγητών, γλυκισμάτων ή ποτών.

 

3. Τα ιματιοφυλάκια θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερο ειδικό χώρο, απομονωμένο από το κυρίως κατάστημα ή εργαστήριο έστω και με ξύλινο παραπέτασμα. Ο χώρος αυτός, καλούμενος αποδυτήριο προσωπικού, όπου είναι δυνατό, θα αποτελεί συνέχεια του αποχωρητηρίου προσωπικού και θα έχει εμβαδόν υπολογιζόμενο σε 1 m2, τουλάχιστον, για κάθε απασχολούμενο άτομο.

 

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποδυτηρίου προσωπικού στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, στα οποία ο αριθμός των εργαζομένων είναι αρκετά περιορισμένος, το πολύ μέχρι τρία άτομα κατά βάρδια, εφόσον για την τοποθέτηση των ιματιοφυλακίων θα υπάρχει κατάλληλος χώρος, έστω και νοητά χωρισμένος από τους άλλους χώρους του καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.