Υγειονομική διάταξη 6285/87

ΥΔ Α1Β/6285/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, για τη χρήση υπόγειων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/6285/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, για τη χρήση υπόγειων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων, (ΦΕΚ 343/Β/1987), 29-06-1987.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Την Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομική διάταξη περί Υγειονομικού Ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

5. Το 33342/1986 έγγραφο του Νομάρχη Αθηνών, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα των υπογείων χώρων των καταστημάτων.

 

6. Το οίκοθεν 2676/646/1987 έγγραφο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην παράγραφο 3 του οποίου αναφέρεται ότι, τα μαγειρεία στους υπόγειους χώρους εστιατορίων, ξενοδοχείων κλπ. που λειτουργούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973 είναι νόμιμα. Επίσης νόμιμα μπορούν να λειτουργήσουν μαγειρεία στους υπόγειους χώρους εστιατορίων κ.λ.π. εφόσον η κατασκευή των χώρων αυτών έχει γίνει ή γίνεται με οικοδομική άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973 και στα εγκεκριμένα σχέδια, που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, φαίνεται το ισόγειο κατάστημα με άμεση επικοινωνία με το υπόγειο, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 5 του άρθρου 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, ως ακολούθως:

 

1. Στην περίπτωση (α) του άρθρου 15 προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:

 

{Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η ίδρυση και λειτουργία σε υπόγειους βοηθητικούς χώρους (σε κτίρια που έχουν κτισθεί βάσει των Διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973 και παλαιοτέρων), τμημάτων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών (κουζίνας, παρασκευαστήριου, συστήματα πλύσεως σκευών εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και άλλων παρομοίων καταστημάτων), με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται και οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) της αυτής υγειονομικής διάταξης.}

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά από 15 ημέρες, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22-06-1987

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.