Υγειονομική διάταξη 5628/94

ΥΔ Υ1Β/5628/1994: Συμπλήρωση της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας... (ΦΕΚ 526/Β/1983) όπως τροποποιήθηκε, με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Β/5628/1994: Συμπλήρωση της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας... (ΦΕΚ 526/Β/1983) όπως τροποποιήθηκε, με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, (ΦΕΚ 760/Β/1994), 10-10-1994.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Την υπ' αριθμό Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών, όπως τροποποιήθηκε.

 

3. Την ανάγκη καθορισμού υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, και αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη, ως ακολούθως:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια Αρχή, και τ' ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από την Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, η οποία παρέχεται μετά από έλεγχο, από τον οποίο προκύπτει ότι το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγημα μπορεί να λειτουργήσει σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι πληρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλειας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος κ.λ.π. σύμφωνα με την νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

γ) Άδεια χρήσης θαλάσσιου Χώρου.

 

δ) Το προβλεπόμενο παράβολο.

 

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' και,

 

στ) Βιβλιάριο υγείας

 

Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμοδία Λιμενική Αρχή, και τ' ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των Χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατικού (ΠΑ Ε/Γ), πλοία ανάλογα.

 

γ) Το προβλεπόμενο παράβολο, και

 

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.}

 

2. Στο άρθρο 24 της ίδιας υγειονομικής διάταξης προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 ως εξής:

 

{4. Ειδικά σε περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, για τη συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των λυμάτων θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΕΙΒ/221/1965 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 138/Β/1965) και τις διατάξεις περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

3. Στο άρθρο 15 της ίδιας υγειονομικής διάταξης προστίθεται παράγραφος με αριθμό 10, ως εξής:

 

{10. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν σε θαλασσοπλοούντα πλοία ή σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, θα πληρούν, ως προς την κατασκευή, τους χώρους, το ύψος κ.λ.π. τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

Από τις διατάξεις της υγειονομικής αυτής διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δέκα πέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-09-1994

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.