Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος επανδρώνεται δι' αποσπάσεως ή μεταθέσεως προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, άνευ αυξήσεως του αριθμού των οργανικών θέσεων αυτού. Επίσης επανδρώνεται δι' αποσπάσεως προσωπικού οιασδήποτε ετέρας Πολιτικής Δημοσίας Υπηρεσίας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Δημοσίας Επιχειρήσεως ή Επιχειρήσεως Κοινής Ωφελείας ή τοιαύτης επιχορηγούμενης υπό του Δημοσίου. Εις τις περιπτώσεις αυτές η απόσπασις γίνεται δια κοινών αποφάσεων του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου ή εποπτεύοντος Υπουργού κατά παρέκκλιση πάσης ετέρας ειδικής ή γενικής διατάξεως και μη απαιτουμένης εν προκειμένω της γνώμης ή αποφάσεως συλλογικού οργάνου. Εις την Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος δύναται ομοίως να διατίθενται αξιωματικοί, υπαξιωματικοί ή οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων ή πολιτικό προσωπικόν των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίων Έργων.

 

2. Προς εκτέλεσιν του έργου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος επιτρέπεται επίσης η πρόσληψις επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεχνικού, διοικητικού, εργατοτεχνικού και εν γένει βοηθητικού προσωπικού, του οποίου ο αριθμός κατά ειδικότητας, η διάρκεια των συμβάσεων και η αμοιβή, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων. Η πρόσληψις γίνεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.