Προεδρικό διάταγμα 96/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και το έργο της κατανέμεται στα ακόλουθα τμήματα:

 

α. Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων

β. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων

γ. Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων

 

2. Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος ορίζονται ως ακολούθως.

 

α. Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων:

 

Σύνταξη και υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την χωροθέτηση των νέων στρατοπέδων.
Εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιολόγησης και αξιοποίησης των προς αποδέσμευση χώρων των υφιστάμενων στρατοπέδων.
Εκπόνηση και ανάθεση πολεοδομικών μελετών και μελετών χρήσεως γης.
Αξιολόγηση του βαθμού πληρότητας των μελετών των έργων, συγκέντρωση στοιχείων και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων.

 

β. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων:

 

Παροχή γενικής νομικής υποστήριξης της δραστηριότητες της υπηρεσίας.
Σύνταξη γνωμοδοτήσεων μετά από αίτημα του προϊσταμένου της υπηρεσίας σχετικά με κάθε θέμα νομικού ενδιαφέροντος που αφορά την διαδικασία της μετεγκατάστασης στρατοπέδων.
Εισήγηση για τη διενέργεια κάθε είδους δικαιοπραξίας που σχετίζεται με την αξιοποίηση των στρατοπέδων, όπως η σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων και συμβάσεων μισθώσεων.

 

γ. Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών θεμάτων:

 

Θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης.
Διερεύνηση των προσφορότερων τρόπων και μέσων χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος της στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων.

 

Προϊστάμενος σε κάθε τμήμα ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.