Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αναγκαστική συνένωση - συμμετοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών σε υφιστάμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς εφόσον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σωστότερη πολεοδομική οργάνωση ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της γενικότερης στεγαστικής και οικιστικής πολιτικής.

 

2. Η αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών ή αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να επιβάλλεται:

 

α) Στις περιπτώσεις α, β και γ που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

β) Όταν η έκταση ενός ή και περισσότερων οικοδομικών συνεταιρισμών γειτνιάζει με περιοχές με μεγάλη κατάτμηση γης ή περιοχές αυθαιρέτων ή με περιοχές κατοικίας που χρειάζονται ανάπλαση, εξυγίανση και γενικά αναμόρφωση ή με εκτάσεις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές.

 

γ) Όταν ιδιοκτησίες τρίτων παρεμβάλλονται στην έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης και αντιπροσωπεύουν επιφάνεια το πολύ 35% της συνολικής επιφάνειας της προτεινόμενης για ανάπλαση περιοχής.

 

δ) Σε περίπτωση οικιστικών προβλημάτων από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός όπως σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρα.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983 εφόσον η υπό πολεοδομική ρύθμιση έκταση βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού προ του 1923 οι διατάξεις δε του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983, εφόσον η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου με το χαρακτηριστικό ως Ζώνης Αστικού Αναδασμού. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός που προκύπτει δεν θεωρείται νέος αλλά οιονεί καθολικός διάδοχος του ή των προϋφιστάμενων, με αριθμό μελών το σύνολο των ατόμων που ήδη μετείχαν και των ατόμων που οι ιδιοκτησίες τους περιλαμβάνονται στην υπό ρύθμιση περιοχή όπως αυτή έχει καθορισθεί με το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

 

Για τη διοίκηση και λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ή αναμόρφωση της περιοχής με αστικό αναδασμό ως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 10 του νόμου 1337/1983, και αποτελεί το φορέα ανάπτυξης της περιοχής.

 

3. Επίσης είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών με εκτάσεις οικοδομικών οργανισμών ή και με εκτάσεις τρίτων που γειτνιάζουν για τους αυτούς ως άνω λόγους. Στην περίπτωση αυτή οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οι οικοδομικοί οργανισμοί διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Για την υλοποίηση της παραπάνω συνένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983 για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως Ζώνη Αστικού Αναδασμού. Φορέας του Αστικού Αναδασμού δύναται να οριστεί οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός εφόσον συναινέσει προς τούτο η πλειοψηφία του όλου αριθμού των ιδιοκτητών που είναι κύριοι τουλάχιστον κατά τα τρία τέταρτα των συνενωμένων εκτάσεων. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 17-08-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 619/Δ/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.