Προεδρικό διάταγμα 82/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Θέσεις Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίζεται σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ (698), εκ των οποίων εξακόσιες ογδόντα οκτώ (688) είναι οργανικές θέσεις, 4 είναι προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού και 6 είναι προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου).

 

2. Από τις ανωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού πεντακόσιες έντεκα (511) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκατόν εξήντα οκτώ (168) είναι θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος, 5 θέσεις είναι προσωπικό Ειδικών Θέσεων (ΕΘ), 3 θέσεις είναι προσωπικό με έμμισθη εντολή και 1 είναι θέση επί θητεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 61 του προεδρικού διατάγματος 40/2020 (ΦΕΚ 85/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.