Προεδρικό διάταγμα 82/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

 

α. την επεξεργασία και κατάρτιση πρότασης για το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής της χώρας καθώς και προτάσεων για την αναθεώρησή του,

 

β. τη μέριμνα για την προώθηση της πρότασης του Σχεδίου και των προτάσεων αναθεώρησής του προς έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής καθώς και για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

γ. την υποστήριξη του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του,

 

δ. τη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας όπως και άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου, ιδίως με την Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά στις κατευθύνσεις και δράσεις που ενσωματώνονται στο Σχέδιο για ζητήματα επικοινωνιακής διπλωματίας,

 

ε. το συντονισμό των Υπουργείων σε οριζόντιο επίπεδο σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων διαφήμισης και προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, ιδίως μέσω των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που αποσπώνται για το σκοπό αυτό ως επικοινωνιακοί σύνδεσμοι στα Γραφεία Υπουργών,

 

στ. τη μέριμνα για τη συγκέντρωση, μέσω των φορέων υλοποίησης, πληροφοριών και απολογιστικών στοιχείων αναγκαίων για την έρευνα και μελέτη αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών και δράσεων διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων και υπηρεσιών, με στόχο την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας, μεθοδολογίας και των πολιτικών τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων,

 

ζ. τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεων Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής κατ' εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου βάσει των πληροφοριών και στοιχείων που διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οι αρμόδιοι για την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων φορείς, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση του Σχεδίου,

 

η. την υποδοχή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των επικοινωνιακών αναγκών των ως άνω συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης στην κατάρτιση προγραμμάτων και δράσεων διεθνούς επικοινωνίας,

 

θ. τη συγκέντρωση ανά θέμα, χώρα ή ευρύτερη γεωγραφική περιοχή σημαντικών στοιχείων που αφορούν στις συνθήκες του επικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι προς/υπό αξιολόγηση επικοινωνιακές δράσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.