Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου [Ν] 1968/1991

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2993/2002

 

1. Με διάταγμα, που αποτελεί τον οργανισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται χωρίς κανένα περιορισμό από τις ισχύουσες διατάξεις κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και η σύσταση για τις ανάγκες της, σε οποιαδήποτε κατηγορία και βαθμό, θέσεων, η ανάθεση καθηκόντων σε πανεπιστημιακούς και δικαστικούς λειτουργούς ή στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παράλληλα ή μη με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, και η υπηρεσιακή μισθολογική κατάσταση του προσωπικού της εν γένει.

 

άρθρο 7 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1968/1991

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004        

 

2. Με το ίδιο ή διαφορετικό διάταγμα είναι δυνατόν:

 

α) να μεταβάλλεται ο τίτλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,

 

β) να ρυθμίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο,

 

γ) να προβλέπεται η Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα από τον Πρωθυπουργό στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και από τον τελευταίο στους προϊστάμενους των διευθύνσεων και των τμημάτων, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 και

 

δ) να παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Πρωθυπουργό ή στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για την ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτήν και την προηγούμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.