Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (EEL 223/1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 1985/614/ΕΟΚ (EEL 376/1985), 1986/17/EOK (EEL 27/1986), όπως η τελευταία αυτή Οδηγία διορθώθηκε (EEL 87/1986) και 1990/658/ΕΟΚ (EEL 353/1990), τις διατάξεις της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2155/1993 (ΦΕΚ 104/Α/1993) Κύρωση συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού, τις διατάξεις της Συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2272/1994 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας,της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΦΕΚ 230/Α/1994), όπως οι διατάξεις της ανωτέρω Συνθήκης προσαρμόστηκαν με την 1995/1/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 01-01-1995 (EEL 1/1995) και τη δημοσιευθείσα στο (EEL 72/1996) της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διόρθωση της Απόφασης αυτής, την Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 206/2001), την Απόφαση 2002/309/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της 04-04-2002 για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομοσπονδία (EEL 114/2002), καθώς και προς τις διατάξεις της 2003/C 294/2002 Ανακοίνωσης της Επιτροπής (C 294/2002), που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 της Οδηγίας 1985/384/ΕΟΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.