Προεδρικό διάταγμα 368/94

ΠΔ 368/1994: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) και του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 368/1994: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) και του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), (ΦΕΚ 201/Α/1994), 02-12-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 15, 16, 17 και 18 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν [Α] 123/15-07-1994 απόφαση του Πρωθυπουργού καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

5. Την υπ' αριθμόν 640/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατάταξη στην Η' τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 30-11-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.