Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Πόροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Πόροι του τεχνικού Επιμελητηρίου εισί:

 

1. Ετησία συνδρομή των μελών εκ δραχμών 240, δυναμένη να μεταβληθεί δια διατάγματος, με πρόταση του υπουργού της Συγκοινωνίας μετ' απόφαση της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου. Η ως άνω συνδρομή δύναται να μεταβάλλεται μετά γνώμη της αντιπροσωπείας και κατά τρόπον διαφορικό αναλόγως του χρόνου ασκήσεως του επαγγέλματος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εις δε τους εκ τούτων ασκούντες το επάγγελμα του εργολάβου Δημοσίων έργων δύναται να επιβάλλεται κατά τον αυτόν τρόπον και ειδική επιπρόσθετος συνδρομή μη δυναμένη να υπερβαίνει τα 1.000 δραχμάς κατ' έτος. Εις την τελευταία ταύτη επί πλέον συνδρομή υποχρεούνται οι εργολάβοι, μόνον εφόσον άσκησαν αποδεδειγμένως το επάγγελμα τούτο, βεβαιούμενου του γεγονότος δι' ενόρκου βεβαιώσεως του ενδιαφερομένου παρά τον αρμόδιο ειρηνοδίκη. Ως άσκησις του επαγγέλματος νοείται η καθ' οιονδήποτε τρόπον συμμετοχή εις δημοπρασία, δι' ην απαιτείται δίπλωμα εργολάβου εντός εκάστου εξαμήνου εκάστης οικονομικής χρήσεως, ως επίσης και η κατά την διάρκειαν εκάστου των εξαμήνων των οικονομικών χρήσεων εκτέλεσις έργου κατακυρωθέντος βάσει δημοπρασίας απαιτούσης τοιούτο δίπλωμα, διενεργηθείσης στο παρελθόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 912/1937 (ΦΕΚ 419/Α/1937).

 

2. Δικαίωμα εγγραφής των μελών εκ δραχμών 100 εφ' άπαξ.

 

3. Ποσοστόν ενός επί τοις χιλίοις εκ των καταβαλλομένων ποσών εις εργολάβους δια την εκτέλεσιν έργων δημοσίων δημοτικών, κοινοτικών, λιμενικών ή υπό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτελούμενου, πλην των υπαγομένων εις την αρμοδιότητα των υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Θρησκευμάτων και Παιδείας.

 

4. Ποσοστόν ενός τετάρτου επί τοις χιλίοις επί του προϋπολογισμού των ανεγειρομένων ή επισκευαζόμενων οικοδομών επί τη βάσει αδειών των αρμοδίων υπηρεσιών των δημοσίων έργων, του τέλους τούτου μη δυναμένου να ή ελάσσονος των δρχ. 25 δι' εκάστην νέα οικοδομή και 5 δι' εκάστην επισκευή. Εις ας πόλεις δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή προϋπολογισμού προς έκδοση αδείας, το τέλος ορίζεται εις δρχ. 25 δια τις μονώροφες νέες οικοδομές, 50 δια τις διώροφες, 75 δια τις τριώροφες, και 100 δια τις εχούσας περισσοτέρων των τριών ορόφους, εις δραχμάς δε 5 δια τις άδειες επισκευής οιαδήποτε οικοδομής.

 

5. Ετησία συνδρομή εκ μέρους ανωνύμων εταιριών, επιχειρήσεων οικοδομικών έργων ή κατασκευής και εκμεταλλεύσεως δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και εν γένει κοινής ωφελείας έργων, υπολογιζόμενη εις δύο δεκάκις χιλιοστά επί του εταιρικού αυτών κεφαλαίου και μη δυναμένη να υπερβεί τις δραχμάς 3.000 ετησίως.

 

6. Δικαιώματα δια την στο οικείο ειδικό βιβλίο καταχώριση των επωνυμιών και δια την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων κατά τα δια διατάγματος ορισθησόμενα:

 

7. Οι εκ των επιβαλλομένων εις τα μέλη προστίμων και ποινών εισπράξεις.

 

8. Τα εκ της περιουσίας του εισοδήματα.

 

9. Οι εκούσιες χορηγήσεις των μελών, του Κράτους και οιωνδήποτε τρίτων.

 

Β. Το τυχόν υπό των υπόχρεων όπως αποτελούν μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταβληθέντα ποσά εις τα εμπορικά και βιομηχανικό Επιμελητήρια λόγω συνδρομής. Τα ποσά ταύτα αποδίδονται εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, της αποδόσεως που θα κανονιστεί υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ δύο μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκ δύο μελών του εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ενός αντιπροσώπου του υπουργείου Συγκοινωνίας και του οικονομικού εφόρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

 

Το ποσά του δικαιώματος εγγραφής των συνδρομών και των λοιπών πόρων καθορίζονται εκάστοτε δια Δ/τος, βάσει της παραγράφου 1.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.