Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθήκοντα Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούν υπάλληλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος οριζόμενοι μετά των αναπληρωτών των δια πράξεως του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετ' απόφαση της εν λόγω Διοικούσης Επιτροπής. Η διεξαγωγή της όλης υπηρεσίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων, διενεργείται υπό Γραμματείας εις ην τοποθετείται δι' όμοιας πράξεως το δια της λειτουργίας αυτής αναγκαιούν προσωπικόν εκ του υπηρετούντος εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

2. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται επιμέλεια του Προέδρου αυτού προς τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δια την δημοσίευση εις το επίσημο δελτίον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και την υποβολή εις τις αρμοδίας Αρχάς προς γνώσιν και εκτέλεσιν. Τα αυτά ισχύουν και δια τις ανέκκλητους λόγω ποινής ή λόγω παρόδου της προς άσκηση της εφέσεως προθεσμίας αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

3. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή χρηματικές ποινές ως και τα επιβληθέντα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας καταβάλλονται υπό του καταδικασθέντος εις το Ταμείον του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εντός μηνός από της τελεσιδικίας της αποφάσεως. Εν καθυστερήσει προσαυξάνονται κατά 1% δι' έκαστον παρερχόμενο μήνα και μέχρι 50%. Τα εισπραττόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές μετά των επ' αυτών κατά τα ανωτέρω προσαυξήσεων λόγω καθυστερήσεως αποδίδονται ανά τρίμηνον εις τον παρά τω Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Κλάδο Υγείας Τεχνικών. Οι μη εκτίσαντες τις επιβληθείσας σε αυτούς ποινές δεν εκλέγονται ουδέ εκλέγουν κατά τις αρχαιρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ουδέ δύνανται να υποβάλουν εγκύρως μελέτη εις Δημοσία Αρχήν ή να αναλάβουν τοιαύτη μελέτη παρά Δημοσίας Αρχής ή παρά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας. Ομοίως δεν χορηγείται σε αυτούς πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, ουδέ ανανεώνεται το εις χείρας των τοιούτον.

 

4. Οι τελεσίδικοι Αποφάσεις εγγράφονται εις Μητρώον Πειθαρχικών Αποφάσεων τηρούμενο παρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κατά τα δι' αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής αυτού οριζόμενα. Οι αποφάσεις που επιβάλλουν τελεσίδικα ποινές διαγράφονται εκ του Μητρώου εφόσον οι δι' αυτών επιβληθείσες ποινές εξετέθησαν μετά πενταετία με από της επιβολής των προκειμένου περί ποινών επιπλήξεως ή προστίμων, μετά δεκαετία δε προκειμένου περί των λοιπών ποινών. Εις το Μητρώον σημειώνεται απαραιτήτως η έκτασις της ποινής, ήτις αποδεικνύεται μόνον δια βεβαιώσεως εκ του Μητρώου τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 783/1970 (ΦΕΚ 290/Α/1970).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.