Προεδρικό διάταγμα 27/11/1926 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Σκοπός Τεχνικού Επιμελητηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό 'Επιμελητήριον σκοπεί γενικώς μεν την προαγωγή της τεχνικής κινήσεως της χώρας, ειδικότερα δε:

 

α) Μελετά οίκοθεν ή με πρόσκληση των αρμοδίων αρχών, παν ζήτημα τεχνικής φύσεως, συλλέγει πληροφορίες και παρέχει όμοιες εις τις Αρχές και καταρτίζει στατιστικές.

 

β) Δημοσιεύει περιοδικώς επιστημονικό δελτίο.

 

γ) Εφόσον προκαλείται υπό του αρμοδίου Υπουργού και εντός της υπ' αυτού οριζόμενης προθεσμίας, γνωμοδοτεί επί μέτρων, σχετιζομένων προς τα τεχνικά ζητήματα, ειδικότερα προς την εκτέλεση έργων συγκοινωνίας ή άλλων δημοσίων έργων, επί του καταρτισμού τεχνικών συμβάσεων και επί της οργανώσεως της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

 

δ) Υποβάλλει κατ' έτος στο Υπουργείο της Συγκοινωνίας περιληπτική έκθεση της συντελεσθείσης κατά το προηγούμενο έτος τεχνικής κινήσεως και υποδεικνύει τα κατά την γνώμη του ληπτέα μέτρα.

 

ε) Μεριμνά περί την προαγωγή και προστασία των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και περί της αξιοπρέπειας αυτών, ασκών προς τούτο και πειθαρχική δικαιοδοσία επί των μελών, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα.

 

στ) Καταχωρεί εις ίδιον βιβλίο τις επωνυμίες των πάσης φύσεως Τεχνικών Γραφείων, εκδίδει πιστοποιητικά και εκτελεί εν γένει πάσα λειτουργία δημοσίου χαρακτήρος, ανατιθέμενη σε αυτό δια νόμων ή διαταγμάτων.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 37, 38 και 39 του νόμου [Ν] 184/1914 περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων εφαρμόζονται αναλόγως και δια το Τεχνικό Επιμελητήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.