Προεδρικό διάταγμα 274/00

ΠΔ 274/2000: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 274/2000: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων, προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, (ΦΕΚ 225/Α/2000), 17-10-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του νόμου 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται καμιά πρόσθετη δαπάνη.

 

4. Την υπ' αριθμόν 393/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Δικαιούχοι χρηματοδότησης

Άρθρο 2: Αίτηση χρηματοδότησης - Ποσοστό κάλυψης δαπανών (ύψος χρηματοδότησης)

Άρθρο 3: Αξιολόγηση προτάσεων - Κριτήρια

Άρθρο 4: Απόφαση χρηματοδότησης

Άρθρο 5: Διακοπή χρηματοδότησης, επιστροφές

Άρθρο 6: Διαχειριστικός, οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 7: Παρακολούθηση του έργου - Εκθέσεις προόδου - Τελική έκθεση

Άρθρο 8: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου

Άρθρο 9: Εξοπλισμός

Άρθρο 10: Εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 11: Δημοσίευση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη Δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-10-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.