Προεδρικό διάταγμα 1/6/79

ΠΔ 01-06-1979: Περί εγκρίσεως Κανονισμού για τη θερμομόνωση των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-06-1979: Περί εγκρίσεως Κανονισμού για τη θερμομόνωση των κτιρίων, (ΦΕΚ 362/Δ/1979), 04-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 52, 53, 59 ως το άρθρο τούτο ισχύει κατόπιν του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και 85Α.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Την 199/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την 273/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνεται ο κανονισμός δια την θερμομόνωση κτιρίων έχων ως εξής:

 

Κανονισμός Δια Τη Θερμομόνωση Κτιρίων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σημασία της θερμικής μόνωσης

Άρθρο 2: Θερμικές απώλειες και μελέτη των κτιρίων

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Βασικές αρχές της θερμομόνωσης

Άρθρο 5: Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής 1/Λ και συντελεστή θερμοπερατότητας k

Άρθρο 6: Διαχωρισμός της Χώρας βάσει θερμομονωτικών απαιτήσεων

Άρθρο 7: Απαιτήσεις θερμομόνωσης

Άρθρο 8: Μέτρα για τη διασφάλιση της θερμομόνωσης

Άρθρο 9: Παραδείγματα οροφών, δαπέδων και τοίχων που έχουν την υπό του άρθρου 7 καθοριζόμενη θερμομόνωση

Άρθρο 10: Παραδείγματα υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων τύπων κτιρίων και συστημάτων δόμησης

Παράρτημα Α

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος διατάγματος επιβάλλεται η σύνταξις πλήρους μελέτης θερμομονώσεως δια πάσαν νέα οικοδομή, προοριζομένη δια κατοικία ή παραμονή ατόμων προς άσκηση οιασδήποτε δραστηριότητος.

 

2. Η ως άνω μελέτη συντάσσεται βάσει των διατάξεων του κατά το άρθρον 1 τον παρόντος, Κανονισμού, ως εκάστοτε ισχύει, συνυποβάλλεται δε μετά της στατικής και μηχανολογικής μελέτης προς έκδοση αδείας οικοδομής και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή βεβαιούντος ότι η σύνταξις της μελέτης είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του Κανονισμού.

 

3. Την ευθύνη ακριβούς τηρήσεως των στοιχείων της μελέτης θερμομονώσεως και γενικότερα των διατάξεων του Κανονισμού κατά την ανέγερση του κτιρίου, έχει ο αναλαβών την επίβλεψη των εργασιών θερμομονώσεως μηχανικός.

 

4. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογήν της μελέτης και την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού καθ' όλα τα στάδια της κατασκευής τον κτιρίου και μετά το πέρας αυτής ως και κατά τις αναθεωρήσεις ή θεωρήσεις της αδείας οικοδομής.

 

5. Η διαπίστωσις πλημμελούς ή ελλιπούς εφαρμογής της μελέτης και των διατάξεων του Κανονισμού συνεπάγεται την άμεση διακοπή όλων ανεξαιρέτως των οικοδομικών εργασιών, έστω και αν οι λοιπές εργασίες εκτελούνται συμφώνως προς τις οικείας σχετικές διατάξεις. Η άδεια συνεχίσεως των οικοδομικών εργασιών δίδεται μόνον μετά την διαπίστωσιν από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της εκτελέσεως των εργασιών θερμομονώσεως και της τηρήσεως των διατάξεων του Κανονισμού, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Εάν, προ της υποβολής του Κανονισμού θερμομονώσεως, εξεδόθη νόμιμος άδεια της αρμοδίας αρχής, ή εάν υπεβλήθησαν εις αυτήν πάντα τα δια την έκδοση της αδείας απαιτούμενα στοιχεία, η άδεια εκτελείται ως εξεδόθη η εκδίδεται άνευ υποχρεώσεως τηρήσεως του Κανονισμού θερμομονώσεως.

 

2. Εάν εντός της τριετίας, προ της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, είχε συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί δια δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους η εκτέλεσις του έργου δεν υποχρεούται εις την εφαρμογήν του Κανονισμού θερμομονώσεως εφόσον η μελέτη προς έκδοση αδείας υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.

 

Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η άδεια εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-06-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.