Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδική αμοιβή των αξιολογότερων μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 για κάθε μία από τις τρεις αξιολογούμενες ως αρτιότερες ειδικές προκαταρκτικές μελέτες ή απλές προκαταρκτικές εκθέσεις κατά περίπτωση από αυτές που έχουν υποβληθεί, ορίζεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή η αμοιβή για κάθε μία από αυτές ορίζεται βάσει της προεκτιμώμενης αξίας του έργου και πάντως όχι μικρότερη από το ένα τέταρτο της προβλεπόμενης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προκαταρκτική μελέτη αμοιβής αν πρόκειται για ειδική προκαταρκτική μελέτη και του ενός έκτου της αμοιβής αυτής αν πρόκειται για απλή προκαταρκτική έκθεση. Η αμοιβή της ειδικής προκαταρκτικής μελέτης για την εφαρμογή των παραπάνω νοείται χωρίς τις τυχόν προβλεπόμενες προσαυξήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εκπόνηση μεμονωμένου σταδίου μελέτης.

 

2. Η ειδική παραπάνω αμοιβή μπορεί να καταβληθεί σε λιγότερους των τριών από αυτούς που υποβάλλουν ειδικές προκαταρκτικές μελέτες ή προκαταρκτικές εκθέσεις ή και σε κανένα από αυτούς εάν, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, κριθεί ότι δεν υπάρχουν μελέτες ή εκθέσεις που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις γενικές επιστημονικές απαιτήσεις και παραδοχές, τις οποίας πρέπει να πληροί μια τοιαύτη προκαταρκτική μελέτη ή έκθεση.

 

3. Η αμοιβή αυτή που καταβάλλεται σε αυτόν που αναλαμβάνει τελικά την εκπόνηση της μελέτης συμψηφίζεται με την αμοιβή για την προκαταρκτική μελέτη του έργου.

 

4. Πάνω στις προκαταρκτικές μελέτες ή εκθέσεις που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και που περιλαμβάνουν λύσεις και προτάσεις ο εργοδότης αποκτά δικαίωμα ελεύθερης χρήσης τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.