Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αξιολόγηση προς ανάθεση της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξιολόγηση για την επιλογή των γραφείων Μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977, των οποίων οι προκαταρκτικές μελέτες ή εκθέσεις θα γίνουν δεκτές, γίνεται με γνωμοδότηση Επιτροπής που συστήνεται από τρία έως πέντε πρόσωπα για αυτό το σκοπό από τον εργοδότη, με κατάλληλη εμπειρία και προσόντα, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου.

 

2. Η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προσόντων αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και στη συνεχεία στην αξιολόγηση όσων από αυτούς συγκεντρώνουν τα τυπικά αυτά προσόντα. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων του Γραφείου Μελετών και των δυνατοτήτων του Γραφείου σύμφωνα με τον προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης της μελέτης λόγω των τυχόν άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από αυτό. Κατά την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη όλα τα γνωστά στα μέλη της Επιτροπής στοιχεία, ιδιαίτερα δε το μελετητικό έργο του Γραφείου Μελετών που έχει επιτελεσθεί, και το επιστημονικό δυναμικό του και οι σχετικές με αυτό εγγραφές στο Μητρώο Μελετητών.

 

3. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση της επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου 11 του νόμου 716/1977.

 

4. Η αξιολόγηση των προκαταρκτικών μελετών ή εκθέσεων που υποβλήθηκαν για την εκτίμηση της τεχνικοοικονομικά αρτιότερης και αυτών που συγκεντρώνουν τα προσόντα για την καταβολή της αμοιβής με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 γίνεται με γνωμοδότηση της Επιτροπής που συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ή και μεταγενέστερη απόφαση, μπορεί να ορίζει και τη χρήση εμπειρογνωμόνων από την Επιτροπή για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.