Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Λύση της σύμβασης με αίτηση του ανάδοχου για υπερημερία του εργοδότη - αποζημίωση του ανάδοχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να συντελεσθεί η λύση της σύμβασης για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 21 του νόμου 716/1977 ο ανάδοχος καταθέτει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική αίτηση.

 

2. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) μνεία των λόγων επί των οποίων στηρίζει ο ανάδοχος το δικαίωμά του να λύσει τη σύμβαση,

β) στοιχεία περί των εργασιών τμημάτων της μελέτης που περαιώθηκαν και της εκτιμώμενης αξίας αυτών,

γ) περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται για εκτέλεση,

δ) ρητό αίτημα αυτού για τη λύση της σύμβασης και

ε) δήλωσή του περί του ότι ζητεί σχετική αποζημίωση με ένδειξη του ποσού αυτής και της ανάλυσης του ποσού, εάν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις τέτοια αποζημίωση.

 

3. Η αίτηση για τη λύση της σύμβασης, πρέπει να είναι καθαρή χωρίς αιρέσεις ή όρους ή προϋποθέσεις εξαιρουμένης της τυχόν δήλωσης του ανάδοχου σχετικά με το ότι μπορεί να αποδεχθεί τη συνέχιση των εργασιών με αποζημίωσή του κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 21. Κάθε άλλη αίρεση ή όρος ή προϋπόθεση στην αίτηση την καθιστούν απαράδεκτη.

 

4. Επί της αίτησης αποφαίνεται ο εργοδότης εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της. Η λύση της σύμβασης επέρχεται από την έκδοση της απόφασης του εργοδότη, με την οποία αποδέχεται τη λύση ή από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. Σε περίπτωση κατά την οποίαν ο εργοδότης απορρίψει εμπρόθεσμα την αίτηση για τη λύση της σύμβασης, η σύμβαση νοείται ότι συνεχίζεται και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης αυτής και τυχόν περαιτέρω επιδίωξη επίλυση της διαφοράς.

 

5. Η προβλεπόμενη αποζημίωση των περιπτώσεων 1 και 5 του άρθρου 21 του νόμου 716/1977 κανονίζεται με πρωτόκολλο νέας τιμής, επί του οποίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.