Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αποζημίωση του ανάδοχου για υπερημερία του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η όχληση του εργοδότη από τον ανάδοχο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 716/1977 για την έναρξη του δικαιώματος αποζημίωσής του υπέρ του αναδόχου για τις θετικές αυτού ζημιές, σε περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότη σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, ασκείται με δήλωση του ανάδοχου που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.

 

2. Με τη δήλωση πρέπει να:

 

α) καθορίζεται συγκεκριμένα το αποδιδόμενο στον Εργοδότη πταίσμα, από το οποίο καθίσταται αναπόφευκτη η διακοπή των εργασιών σύνταξης της μελέτης,

β) δίδονται στοιχεία σχετικά με τα τμήματα της μελέτης του έργου που περαιώθηκαν μέχρι τη διακοπή των εργασιών και της εκτιμώμενης αξίας αυτών,

γ) περιγράφονται τα υπολειπόμενα προς εκτέλεση τμήματα της μελέτης του έργου και αιτιολογείται η έλλειψη δυνατότητας επέμβασης προς μελέτη για κάθε ένα από αυτά, που οφείλεται στο παραπάνω πταίσμα του εργοδότη,

δ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι θετικές δαπάνες αυτού από το χρόνο της δήλωσης και έπειτα, λόγω της διακοπής της μελέτης και οι οποίες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν είτε με ματαίωση της πραγματοποίησής τους είτε με απασχόληση αλλού των μέσων που αδρανούν είτε με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο και

ε) δηλώνεται η ενδεχομένη πρόθεση του ανάδοχου να ασκήσει εν καιρώ το δικαίωμα αυτού να ζητήσει τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 716/1977.

 

3. Με την επίδοση της παραπάνω ειδικής δήλωσης ο προϊστάμενος της διευθύνουσας Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή μέσω του επιβλέποντα μηχανικού προβαίνει αμέσως σε εξακρίβωση του περιεχομένου αυτής και συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

 

4. Ο εργοδότης προβαίνει αμέσως στη σύσταση επιτροπής από τεχνικούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων απαραίτητα συγκαταλέγεται και ο επιβλέποντας μηχανικός ή ο προϊστάμενος της διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιτροπή, με μέριμνα του οριζόμενου ως προέδρου με την απόφαση σύστασης αυτής, προβαίνει σε πλήρη εξέταση, συντάσσει δε και καταθέτει εντός είκοσι ημερών από τη σύστασή της σχετικό πρακτικό. Κατά την εξέταση καλείται και ο ανάδοχος να εκθέσει τις απόψεις του και παράσχει εξηγήσεις. Στο πρακτικό εκτίθενται επαρκώς τα πταίσματα του εργοδότη που αποδίδονται από τον ανάδοχο στη δήλωση, από τα οποία προκύπτει η διακοπή, ερευνάται η ύπαρξη ή όχι ευθύνης του ανάδοχου, εξετάζεται αν από το πταίσμα του εργοδότη καθίστανται όντως αναπόφευκτη η διακοπή της μελέτης στο σύνολο ή εν μέρει, προτείνονται τα μέτρα που αρμόζουν κατά τη γνώμη της επιτροπής, για αποφυγή των δυσμενών συνεπειών από τη διακοπή για τον εργοδότη και τον ανάδοχο.

 

5. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου συνεκτιμώνται, με την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή όχι της διακοπής εργασιών.

 

6. Η αποζημίωση στην περίπτωση διακοπής εκπόνησης της μελέτης κανονίζεται τελικά με πρωτόκολλο νέας τιμής επί του οποίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.