Προεδρικό διάταγμα 165/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πλήρωση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, οι 10 θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις και οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 10 του νόμου 2947/2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

2. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εκτός από τις θέσεις των δικηγόρων, η πρόσληψη των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954)) όπως μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα Γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσεως.

 

3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, και το οποίο συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα.

 

Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι 3 έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα 3 έτη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.