Νόμος 3889/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003) ο αριθμός 35 αντικαθίσταται από τον αριθμό 10.

 

2. Για τη διευκόλυνση του έργου των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας που απαιτεί, λόγω της φύσης της εργασίας, συνεχείς μετακινήσεις σε περιοχές της χώρας, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών ετησίως, καθώς και των αντίστοιχων προβλεπόμενων αποζημιώσεων, που κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι ημέρες ετησίως. Η με αριθμό [Α] 2/52971/0022/05-09-2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β/2007) εφαρμόζεται για όλους τους επιθεωρητές της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, όπου προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσεως. Για την κάλυψη των αναγκών του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση με το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται για τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συνιστώνται τρεις θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989.}

 

4. Η περίπτωση δ' του άρθρου 11 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) διαγράφεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) προστίθεται η φράση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.