Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος είναι ιδίως:

 

α) ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών για την εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής.

 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος,

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων.

 

3. α) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

αα) Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παράγραφος 1) του νόμου 3199/2003, σχετικά με:

 

α)α)α) τις διαδικασίες, τη μέθοδο και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3199/2003,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β)β)β) τους γενικούς κανόνες για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες - καταναλωτές,

 

γ)γ)γ) τους κανόνες και τα μέτρα που συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με στόχο την ώθηση στην οικονομία.

 

β)β) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων:

 

α)α)α) την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων,

 

β)β)β) τη μεθοδολογία και τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους οι οποίοι, στο πλαίσιο εφαρμογής των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης, εφόσον έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους, μετά από διαβούλευση με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών ύδατος,

 

γ)γ)γ) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, οδηγιών, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές με στόχο την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

 

γ)γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει:

 

α)α)α) την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος σε όλους τους τομείς της χρήσης του,

 

β)β)β) την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κανόνων τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους,

 

γ)γ)γ) την απρόσκοπτη, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή νερού προς τους χρήστες - καταναλωτές.

 

δ)δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές, καθώς και το επίπεδο ευθυγράμμισης των επί μέρους δράσεών τους με τις αποφάσεις αυτές,

 

ε)ε) Συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, της παροχής και της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του,

 

στ)στ) Διαμορφώνει σχετικά προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των καταναλωτών και χρηστών των υδάτων, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς,

 

ζ)ζ) Συλλέγει, αξιολογεί και ελέγχει στοιχεία κόστους οφέλους σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

 

β. Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παράγραφος 1) του νόμου 3199/2003, σχετικά με:

 

α)α)α) τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη εναρμονισμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων παροχής και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών ύδατος καθώς και των αδειών χρήσης υδάτων,

 

β)β)β) τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα δεδομένα και πορίσματα και να εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα των αξιολογήσεων των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του.

 

β)β) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων, τη λήψη των απαραίτητων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών,

 

γ)γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευσης- αποχέτευσης και ειδικότερα:

 

α)α)α) Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών: Παρακολουθεί και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων συμβάσεων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτές όρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων από 09-12-1999 και 27-07-2001 συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) και ΕΥΔΑΠ Παγίων και Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) και ΕΥΑΘ Παγίων αντιστοίχως.

 

β)β)β) Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών επεξεργάζεται τους όρους της σύμβασης σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες δημόσιες αρχές, συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις, μετά την έγκριση της σύμβασης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν όρων και επιβάλλει τις προβλεπόμενες σε αυτήν κυρώσεις, εποπτεύει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές τρίτων, που έχουν έννομο συμφέρον, κατά των παρόχων των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης και, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση της παράβασης.

 

δ)δ) Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης νερού, την τήρηση των όρων χορήγησης και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές.

 

ε)ε) Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 του νόμου 3199/2003 και εισηγείται στο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος.

 

στ)στ) Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση κατά τις οικείες διατάξεις συμβάσεων προμηθειών, έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ειδικότερα συντάσσει και επεξεργάζεται διακηρύξεις, προδιαγραφές, τεύχη δημοπράτησης, σχέδια συμβάσεων, αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπών, κατακύρωση διαγωνισμών και εν γένει συντάσσει και επεξεργάζεται όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση των πιο πάνω συμβάσεων καθώς και την ενημέρωση των σχετικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας του το Τμήμα συνεπικουρείται, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, από τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.