Νόμος 3199/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εθνική Επιτροπή Υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της και εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.

 

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων αποτελείται από:

 

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Εσωτερικών,

γ) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,

δ) τον Υπουργό Οικονομικών,

ε) τον Υπουργό Υγείας,

στ) τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

ζ) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

η) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

θ) τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, και άλλοι Υπουργοί εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

Στην Επιτροπή μετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν διακρατικά ύδατα.

 

Στην Επιτροπή δύνανται αντί των Υπουργών να συμμετέχουν εκπρόσωποι αυτών που ορίζονται με απόφασή τους.

 

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μπορεί να συνιστά Γνωμοδοτικές Επιστημονικές Επιτροπές για τη στήριξη του έργου της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

2. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων με Πρόεδρο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό τους:

 

κάθε κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή,

η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος,

η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης,

η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας,

η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης,

οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν εκπροσωπούνται από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης,

η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού,

η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος,

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,

το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων,

το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών,

το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,

το Ινστιτούτο Καταναλωτών,

ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα,

η Εθνική Επιτροπή για την καταπολέμηση της Απερήμωσης,

οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και

οι κοινωνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων υποβάλλει στη Βουλή και στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, καθώς και για τη συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο.

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Για τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων τηρούνται πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Τα πρακτικά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του, η υπηρεσία που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη, ο τρόπος υπόδειξης του εκπροσώπου των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν εκπροσωπούνται από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για τη λειτουργία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.