Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων είναι ιδίως:

 

α) η προστασία και η βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,

 

β) ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής διαχείρισής τους,

 

γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών,

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων,

 

γ) Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

δ) Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων.

 

3. α) Στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η μέριμνα για την εισήγηση πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών, η εποπτεία της εφαρμογής των θεσμοθετημένων μέτρων προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η υποστήριξη των φορέων διαχείρισης αυτών,

 

β)β) Ο σχεδιασμός και η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων για είδη χλωρίδας, πανίδας και τύπους οικοτόπων,

 

γ)γ) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Ειδικών Εκθέσεων,

 

δ)δ) Ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θέματα βιοασφάλειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υγείας,

 

ε)ε) Η έκδοση των προβλεπόμενων όρων και αδειών πρόσβασης και χρήσης γενετικών πόρων ειδών που βρίσκονται εντός εθνικής επικράτειας (Πρωτόκολλο και Κανονισμός ABS, ΕΧΑΕΘ: Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης - ΥΠΕΞ).

 

β) Στο Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων,

 

β)β) Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η διατύπωση απόψεων επί των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

 

γ)γ) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων πλην αυτών που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,

 

δ)δ) Η έκδοση πανελλαδικών αδειών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και διαπεριφερειακών αδειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

 

γ) Στο Τμήμα Ανακύκλωσης - Εναλλακτικής Διαχείρισης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων του, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών για την υλοποίηση της πολιτικής της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα,

 

β)β) Η έκδοση αδειών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στις διασυνοριακές μεταφορές αυτών.

 

δ) Στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και η παρακολούθηση εφαρμογής τους,

 

β)β) Η εφαρμογή και προώθηση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (Ο.Π.Π. Integrated Product Policy),

 

γ)γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.