Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Επιχειρησιακοί στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας είναι ιδίως:

 

α) ο μετριασμός των επιπτώσεων και η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής,

 

β) η προστασία της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος,

 

γ) η διασφάλιση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

 

2. Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής,

 

β) Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών,

 

γ) Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας,

 

δ) Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών.

 

3. α) Στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η προώθηση πολιτικών και ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, η απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων και δράσεων του Υπουργείου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

 

β)β) Ο συντονισμός και η λήψη των μέτρων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και τον έλεγχο των φθοριούχων αερίων και την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων.

 

β) Στο Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η διαχείριση όλων των μηχανισμών αγοράς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής (ΕΣΚ) δικαιωμάτων εκπομπών και της δημοπράτησης των εθνικών δικαιωμάτων, η επιβολή κυρώσεων και κάθε άλλη σχετική με τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής αρμοδιότητα,

 

β)β) Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση και διαχείριση σχετικού μητρώου.

 

γ) Στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης, η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η εισήγηση προτάσεων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και η εποπτεία λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,

 

β)β) Η παρακολούθηση, σύνταξη, αποστολή εκθέσεων, εθνικών σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν ως υποχρεώσεις από την Οδηγίας 2001/81/ΕΚ και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεγάλης Εμβέλειας Διαμεθοριακή Αέρια Ρύπανση (CLRTAP),

 

γ)γ) Η εισήγηση μέτρων και προγραμμάτων περιορισμού των εκπομπών ρύπων σε σταθερές εστίες καύσης και σε οχήματα καθώς και η εισήγηση για την καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας,

 

δ)δ) Η εισήγηση ορίων και τιμών στόχων ποιότητας αέρα καθώς και ορίων λήψης για βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης,

 

ε)ε) Ο καθορισμός μεθόδων μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα και διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητάς τους, η έγκριση συστημάτων μέτρησης και η διασφάλιση της αξιοπιστίας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω της λειτουργίας διαπιστευμένου εργαστηρίου.

 

δ) Στο Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος και την προστασία από τις δονήσεις και την ακτινοβολία,

 

β)β) Η σύνταξη προδιαγραφών προγραμμάτων παρακολούθησης θορύβου και κραδασμών και η εποπτεία της εφαρμογής τους,

 

γ)γ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.