Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιο να προσδιορίσει οριστικώς την αποζημίωση είναι το Εφετείον, εν τη περιφέρεια του οποίου κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος αυτού.

 

2. Εντός τριάκοντα ημερών το βραδύτερο από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία προσδιορίζει προσωρινώς την αποζημίωση, δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι δι' αιτήσεώς των απευθυνόμενης ενώπιον του εν τη προηγουμένη παραγράφω Εφετείου, να αιτηθούν τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως. Εάν δεν επιδόθηκε η απόφασις του Μονομελούς Πρωτοδικείου περί προσωρινού προσδιορισμού αποζημιώσεως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεως προς οριστικό προσδιορισμό αυτής είναι, δια πάσαν περίπτωσιν, εξ μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως.

 

3. Η αίτησις δια τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως ασκείται δια κοινοποιήσεως, εντός της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας, αντιγράφου ταύτης, μετά πράξεως του προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου περί ορισμού δικασίμου αυτής. Εάν η αίτησις ασκείται υπό του υπέρ ου η απαλλοτρίωσις ή του υπόχρεου προς πληρωμή, αυτή δέον να στρέφεται κατά πάντων των διαδίκων που παρίστανται κατά την διαδικασίαν του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.

 

4. Αντίθετος αίτησις κατά της αποφάσεως περί προσωρινού προσδιορισμού αποζημιώσεως δύναται να ασκηθεί και δια των προτάσεων, υπό παντός διαδίκου που παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ταύτη, κατατιθεμένων παρά τη γραμματεία του Εφετείου, επί ποινή απαραδέκτου, το βραδύτερο πέντε ημέρας προ της συζητήσεως της αιτήσεως.

 

5. Εάν τις των ενδιαφερομένων είναι κάτοικος αλλοδαπής ή αγνώστου διαμονής, η κατά την παράγραφο 2, εδάφιον πρώτον, προθεσμία είναι, δια πάντες τους ενδιαφερομένους, εξήντα ημερών. Η κατά την παράγραφο 2, εδάφιον δεύτερον, προθεσμία ισχύει, αδιακρίτως, και επί διαδίκων κατοικούντων εις την αλλοδαπή ή αγνώστου διαμονής.

 

6. Παρελθούσης απράκτου της κατά τις παραγράφου 2 και 5 προθεσμίας, η υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου προσδιορισθείσα προσωρινώς αποζημίωσις θεωρείται οριστική ως προς τον ενδιαφερόμενον που αμέλησε. Πάσα εμπρόθεσμος αίτησις ενδιαφερομένου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως αφορά αποκλειστικώς εις το συμφέρον τούτου, προς αύξηση ή μείωσιν μόνον υπέρ αυτού της προσωρινώς προσδιορισθείσης.

 

7. Ενώπιον του Εφετείου, που προσδιορίζει οριστικώς την αποζημίωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 2, 3, 5 και 7.

 

8. Εάν τις των ενδιαφερομένων δεν εκλήθη παντάπασι ή νομίμως, ίνα παρουσιαστή κατά την συζήτησιν της αιτήσεως, δικαιούται να παρέμβει εκουσίως εις ταύτη και άνευ σχετικής προδικασίας, κατά παν στάδιον της διαδικασίας, καθίσταται δε διάδικος κατόπιν σχετικής δηλώσεως αυτού ενώπιον του δικαστηρίου, που καταχωρίζεται εις τα πρακτικά και περιέχουσας το όνομα, το επώνυμον, το πατρώνυμον και την κατοικία τούτου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα αυτού.

 

9. Η συζήτησις της αιτήσεως διεξάγεται κατ' αρχήν και περατώνεται εν μια και τη αυτή συνεδριάσει. Δύναται το δικαστήριον, κατά την κρίσιν αυτού και εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο προς διάγνωση της αληθείας, να παρατείνει την συζήτησιν εις περισσότερους της μιας συνεδριάσεις, μη απέχουσας αλλήλων πλέον των είκοσι ημερών. Εν πάση όμως περιπτώσει η έκδοσις της οριστικής αποφάσεως δεν δύναται να βραδύνει πέραν του έτους από της καταθέσεως της προσφυγής. Το δικαστήριον υποχρεούται να ερευνά την αίτηση κατ' ουσίαν και εν απουσία έτι τινός των διαδίκων και να εξετάζει αυτεπαγγέλτως παν στοιχείον, συμβάλλον εις την εκτίμησιν της βασιμότητας αυτής, που υποδεικνύει εις τις αρμοδίας υπηρεσίας ή τους διαδίκους την προσαγωγή παντός χρησίμου εγγράφου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζόμενες εν προκειμένω αναλόγως.

 

10. Τα κατά την συζήτησιν της αιτήσεως επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα είναι τα υπό του άρθρου 355 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα, πλην του όρκου του διαδίκου.

 

11. Πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται υπό του δικαστηρίου μόνον εφ' όσον αυτή καθίσταται, κατά την κρίσιν τούτου, απαραίτητος προς διάγνωση της αληθείας. Η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται κατά τις οικείας διατάξεις των άρθρων 384 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατ' απόκλιση δε αυτών:

 

α) Το δικαστήριον εκδίδει την απόφαση αυτού περί διενέργειας της πραγματογνωμοσύνης και διορισμού πραγματογνωμόνων εντός είκοσι ημερών από της συζητήσεως της αιτήσεως.

 

β) Εάν διατάχθηκε έγγραφος γνωμοδότησις των πραγματογνωμόνων, αυτή υποβάλλεται προς το δικαστήριον εντός τριάκοντα ημερών από της ορκίσεως των πραγματογνωμόνων, μη δυναμένης της προθεσμίας ταύτης να παραταθεί.

 

γ) Εάν διατάχθηκε προφορική γνωμοδότησις των πραγματογνωμόνων, αυτοί εκθέτουν την γνώμη των ενώπιον του δικαστηρίου, κατά την νέα συζήτησιν της αιτήσεως.

 

12. Δια της παρεμπιπτούσης περί αποδείξεως αποφάσεως του δικαστηρίου, δι' ης διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη και διορίζονται πραγματογνώμονες, προσδιορίζεται άμα και η νέα δικάσιμος και ώρα, προς περαιτέρω συζήτησιν της αιτήσεως, μη δυναμένη να αφίσταται πέραν των πενήντα ημερών από της δημοσιεύσεως της παρεμπιπτούσης ταύτης αποφάσεως.

 

13. Εάν, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, παρίσταται ανάγκη προς διεξαγωγή αυτοψίας, ιδία όταν εκ της ενώπιον αυτού συζητήσεως καταλείπονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την πραγματική αξίαν του απαλλοτριούμενου, αυτή διεξάγεται εντός οκτώ ημερών από της συζητήσεως της αιτήσεως. Προς τούτο, το δικαστήριον ορίζει και ανακοινώνει εις τους διαδίκους, κατά την συζήτησιν ταύτη, την ημέραν και ώραν, ως και τον τόπον διεξαγωγής, της ανακοινώσεως αυτού που καταχωρίζεται εις τα πρακτικά, ένθα καταχωρίζεται ωσαύτως το πόρισμα της αυτοψίας. Η παρουσία των διαδίκων κατά την διεξαγωγή της αυτοψίας δεν είναι απαραίτητος.

 

14. Παρεμπίπτουσα περί αποδείξεως απόφασις του δικαστηρίου επί της αιτήσεως δεν εκδίδεται, πλην της περιπτώσεως της πραγματογνωμοσύνης. Το δικαστήριον, εκτιμά ελευθέρως τα προσαχθέντα υπό των διαδίκων εν γένει αποδεικτικά μέσα και αποφαινόμενο κατά συνείδηση περί της αληθείας των ισχυρισμών, οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση εντός δέκα πέντε ημερών από της τελευταίας συζητήσεως της αιτήσεως.

 

15. Το επί της αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως δικάζον δικαστήριον δύναται, ανά παν στάδιον της ενώπιον αυτού διαδικασίας, να μεταβάλει την προσωρινώς προσδιορισθείσα αποζημίωση, ή να διατάσσει την υπό του δικαιούχου αυτής παροχή εγγυήσεως.

 

16. Κατά της αποφάσεως του Εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως επιτρέπεται μόνον το ένδικο μέσον της αναιρέσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.