Νόμος 867/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 16 της αυτής δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 16

 

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό τον τίτλο Ινστιτούτον Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών εδρεύον εις Θεσσαλονίκη και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η εφηρμοσμένη έρευνα εις τους τομείς της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Αντισεισμικής Μελέτης των Κατασκευών, ιδία δε:

 

α) η συγκέντρωσις και αξιοποίησις των απαραιτήτων δεδομένων δια την αποτίμηση του σεισμικού κινδύνου, εκφραζομένου εις μονάδας επιταχύνσεως, ταχύτητος και μετακινήσεως δια διαφόρους περιόδους επαναλήψεως εις τους κυριότερους οικισμούς της Χώρας,

 

β) η εκπόνησις μικροζωνικών μελετών δια τον προσδιορισμό της επικρατούσης περιόδου και του ρόλου γενικώς των τοπικών εδαφικών συνθηκών εις τις ανωτέρω σεισμικές παραμέτρους,

 

γ) η εγκατάστασις και η συντήρησις δικτύου επιταχυνσιογράφων εις καταλλήλους θέσεις και η αξιοποίησις των αναγραφών τούτων,

 

δ) η τεκμηρίωσις, η έρευνα, οι μελέτες εις θέματα αντισεισμικών κατασκευών, η συνεργασία δια την σύνταξιν αντισεισμικών κανονισμών και προτάσεων σχετικών προδιαγραφών και η διεξαγωγή σχετικών πειραματικών μετρήσεων.

 

3. Το Ινστιτούτον διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου:

 

α) εκ των Καθηγητών Εδαφομηχανικής, Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος, Εφηρμοσμένης Στατικής και Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

β) εξ ενός Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και

 

γ) εκ τεσσάρων Ελλήνων Επιστημόνων αναγνωρισμένης επιστημονικής εμπειρίας εις θέματα αρμοδιότητος του Ινστιτούτου των δύο εκ τούτων οριζομένων υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιον συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δια της οποίας ορίζεται εκ των ανωτέρω μελών και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού. Τα υπό στοιχείον γ μέλη διορίζονται δια τετραετή θητεία. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του Ινστιτούτου.

 

4. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων ορίζεται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου.

 

5. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα της απαιτουμένης απαρτίας και πλειοψηφίας προς λήψη αποφάσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον νομίμως συνέρχεται και εν τυχόν ελλείψει τινών των υπό στοιχείον α της παραγράφου 3 μελών, τα της λειτουργίας εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου ως και οι κατά μέρος αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εις περίπτωσιν μεταβολών εις τις έδρας τις μνημονευόμενες υπό στοιχείον α της παραγράφου 3 του παρόντος οι σχετικές προσαρμογές γίνονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

6. Εις τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τα μέλη, τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναλόγως των καθηκόντων εκάστου καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωσις, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 754/1978 περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.

 

7. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι πόροι του Ιδρύματος, η οργάνωσις των Υπηρεσιών αυτού, οι οργανικές θέσεις κατά κλάδους και βαθμούς του τακτικού προσωπικού αυτού ως και ο αριθμός των θέσεων οι οποίες θα πληρούνται δι' υπαλλήλων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου και πάσα αναγκαία δια την λειτουργία του Ιδρύματος λεπτομέρεια.

 

Δι' ομοίως εκδιδομένων Διαταγμάτων καθορίζεται κατά παρέκκλιση πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως ο αριθμός και τα της αποζημιώσεως των επί θητεία προσλαμβανόμενων ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων και τα της αναθέσεως ειδικών επιστημονικών εργασιών ή ερευνών εις αυτούς. Τα καθήκοντα του Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστα προς τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν καταβάλλεται επιλεκτικώς μόνον η μία των αποζημιώσεων.

 

8. Μέχρις επανδρώσεως των υπηρεσιών του Ινστιτούτου οι ανάγκες αυτού εις προσωπικόν καλύπτονται δια διαθέσεως προσωπικού της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, οι δε λοιπές άμεσοι ανάγκες λειτουργίας αυτού καλύπτονται εκ των πιστώσεων εφαρμογής της παρούσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.