Νομοθετικό διάταγμα 393/74

ΝΔ 393/1974: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 393/1974: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας, (ΦΕΚ 110/Α/1974), 24-04-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Εις το άρθρο 24 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 προστίθεται παράγραφος 3, έχουσα ως ακολούθως:

 

{3. Τα άνευ αδείας ανεγερθέντα, ανεξαρτήτως χρόνου ανεγέρσεως, ή ανεγερθησόμενα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα επί του αιγιαλού ή παραλίας κατεδαφίζονται ανεξαρτήτως εάν ταύτα κατοικούνται ή άλλως πως χρησιμοποιούνται.

 

Προς τούτο ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος συντάσσει πρωτόκολλο κατεδαφίσεως, όπερ κοινοποιεί επί αποδείξει εις τον αυθαιρέτως ανεγείραντα, ίνα ούτος εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών προέλθει εις την κατεδάφιση των κτισμάτων και άρση των πάσης φύσεως κατασκευασμάτων εκ του χώρου του αιγιαλού ή παραλίας.

 

Παρερχόμενης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, η κατεδάφισις ενεργείται υπό συνεργείων των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Οικονομικού Εφόρου. Περί της κατεδαφίσεως των αυθαιρέτων κτισμάτων συντάσσεται πρακτικόν που υπογράφεται υπό του επικεφαλής του συνεργείου και του συνοδεύοντος αυτό αστυνομικού οργάνου. Η δαπάνη κατεδαφίσεως καταλογίζεται εις βάρος των αυθαιρέτως ανεγειρόντων και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον, συμφώνως προς τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

Αίτησις προσωρινής ρυθμίσεως της διακατοχής ή αίτησις αναστολής εκτελέσεως της κατεδαφίσεως ενώπιον οιουδήποτε διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου ή Αρχής δεν επιτρέπεται.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις, τη 23-04-1974

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.