Νόμος 669/77 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 274/1976 περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικα αντικαθίσταται αφ' ης ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{2. Το ως άνω Δικαστήριον υπό την, υπό της προηγουμένης παραγράφου, προβλεπόμενη σύνθεσή του, είναι αρμόδιο δια την εκδίκαση και πασών των ενώπιον αυτού υποθέσεων που ήδη εκκρεμούν.}

 

2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 274/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εις τις δημοσίας συνεδριάσεις του Δικαστηρίου παρίσταται ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ανώτατος υπάλληλος ή Διευθυντής Κλάδου ΑΤ9 Διοικητικού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας. Ούτος επιμελείται της συλλογής του υλικού της δικογραφίας μέχρι της εισαγωγής προς συζήτησιν και εκθέτει τις απόψεις της Διοικήσεως.}

 

3. Για το παραδεκτό των ένδικων μέσων που ασκούνται ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων απαιτείται να προσάγεται, το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, γραμμάτιο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου χιλίων (1.000) δραχμών. Τα ένδικα μέσα τα οποία είναι ήδη εκκρεμή απορρίπτονται ως απαράδεκτα αν δεν καταβληθεί μέχρι τη συζήτηση γραμμάτιο χιλίων (1.000) δραχμών.

 

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων με την οποία, εξαιτίας της μη καταβολής παράβολου, έχει κηρυχθεί απαράδεκτη απλώς η συζήτηση του ένδικου μέσου, ο διάδικος οφείλει, μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να επισπεύσει τη συζήτηση καταβάλλοντας γραμμάτιο χιλίων (1.000) δραχμών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δίκη καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 1366/1983 (ΦΕΚ 81/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.