Νόμος 669/77 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων (φουρνέλων) ως και η αποκόλλησις επισφαλών όγκων εκ των μετώπων εξορύξεως εις μεταλλεία και λατομεία εν γένει υπό προσώπων μη εφοδιασμένων δι' ειδικής προς τούτο αδείας.

 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται υπό των οικείων Νομαρχών του τόπου εργασίας ή κατοικίας των ενδιαφερομένων κατόπιν εξετάσεων ενώπιον Τριμελών επιτροπών συγκροτούμενων δι' αποφάσεων των Νομαρχών τούτων. Το ένα εκ των μελών των ούτω συγκροτούμενων επιτροπών δύναται, κατά την κρίσιν των Νομαρχών, να είναι εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό της Διοικήσεως αυτής.

 

3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της κατά τα άνω αδείας καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

4. Η απασχόλησις προσώπων στερουμένων ειδικής κατά τα άνω αδείας εις έργα, ως ταύτα ορίζονται εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής εις τους απασχολούντες ταύτα εργοδότες, συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα επί παραβάσεων του [Π] Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Εν περιπτώσει υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται.

 

5. Εργατοτεχνίτες μεταλλείων και λατομείων εν γένει μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του [Π] Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ως και τις τοιαύτας του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια προσωρινής ή οριστικής ανακλήσεως της χορηγηθείσης εις αυτούς, κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, ειδικής αδείας, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, τη με πρόταση του αρμοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.