Νόμος 653/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων διάνοιξη οδών δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως επισπεύδει το Δημόσιον, δια μεν τα 30 m του πλάτους αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, ως η παράγραφος 3 αυτού αντικαθίσταται δια του προηγουμένου άρθρου του παρόντος, δια δε το πέραν του ορίου τούτου πλάτος δεν εφαρμόζεται η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 επιβάρυνσις του Δήμου ή της Κοινότητος, αλλά οι κύριοι ή συγκύριοι των ακινήτων των κειμένων εντός των κατά την επομένη παράγραφο τριών εκατέρωθεν της οδού λωρίδων συμμετέχουν εις την δια την απόκτηση του εδάφους της οδού δαπάνη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Παραλλήλως προς τις ρυμοτομικές γραμμές εκάστης πλευράς της οδού και εις αποστάσεις ανά 100 m χαράσσονται, εκατέρωθεν της οδού τρία ίχνη που προσδιορίζουν ισάριθμες λωρίδες επιρροής πλάτους 100 m εκάστης. Εις περιπτώσεις συμβολής οδών υπαγομένων εις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή επικαλύψεως των βαρυνομένων ζωνών δύο τοιούτων οδών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

3. Τα ποσοστά επιβαρύνσεως των κατά την προηγούμενη παράγραφο λωρίδων επιρροής, ορίζονται εις μονάδας 25% δια τα ακίνητα ή τμήματα αυτών, τα κείμενα εντός των δύο εγγύτατων εκατέρωθεν προς την οδό λωρίδων, εις 15 δια τα τμήματα των ακινήτων τα κείμενα εντός των δύο επομένων λωρίδων και εις 10 δια τα τμήματα τα κείμενα εντός των δύο ακρότατων λωρίδων.

 

4. Δια τον διαχωρισμό της οδού εις τμήματα και τον προσδιορισμό της μέσης ανά m2 δαπάνης αποκτήσεως του εδάφους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος. Ως πλάτος καταλήψεως της οδού λαμβάνεται το μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών τοιούτων, εάν δεν τυχόν τούτο ποικίλη, προσδιορίζεται δι' αναλόγου εφαρμογής της αυτής διατάξεως και το μέσον πλάτος της οδού ή του τμήματος αυτής.

 

5. Οι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων ή τμήματος τούτου κειμένου εντός εκάστης των κατά την παράγραφο 2 λωρίδων επιρροής βαρύνονται με ποσόν δραχμών προκύπτον βάσει του τύπου:

 

Eqn121

 

όπου:

 

Ε, είναι εις m2 το εμβαδόν του εντός εκάστης λωρίδας επιρροής τμήματος του ακινήτου των. Δι' ακίνητα έχοντα ή αποκτώντα πρόσωπον επί της οδού και ως εκ τούτου υπαγόμενα εις το άρθρο 6 του νόμου 5269/1931 ως τροποποιείται δια του προηγουμένου άρθρου του παρόντος νόμου, αφαιρείται το εμβαδόν το ληφθέν υπ' όψει προς προσδιορισμό της κατά το εν λόγω άρθρο 6 του νόμου 5269/1931 υποχρεώσεως του ακινήτου εφαρμοζομένων αναλόγως των εν παραγράφω 5 του άρθρου 2 οριζομένων δια το εμβαδόν Ε.

 

ε, είναι τα κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σε cm εκπεφρασμένα ποσοστά επιβαρύνσεως εκάστης λωρίδας επιρροής.

 

δ, είναι η κατά την παράγραφο 4 προσδιοριζομένη μέση ανά m2 δαπάνη αποκτήσεως του εδαφίου του αντιστοίχου τμήματος της οδού εις δραχμές.

 

Π, είναι ο αριθμός ίσος προς το εις μέτρα ή και κλάσματα αυτών πλάτος της οδού ή το κατά την παράγραφο 4 οριζόμενο μέσο τοιούτο.

 

Λ, είναι ο κατά την επομένη παράγραφο προσδιοριζόμενος λόγος.

 

6. Προς εύρεση του λόγου Λ προσδιορίζεται το συνολικόν εμβαδόν των εντός και των δύο εκατέρωθεν της οδού ζωνών επιβαρύνσεως (εξ ζωνών επιρροής) οικοδομικών τετραγώνων ήτοι το σύνολον του εμβαδού των ζωνών επιβαρύνσεως μετ' αφαίρεση μόνον του εμβαδού των εντός αυτών οδών και πλατειών, ουχί όμως και τυχόν κοινοχρήστων κήπων ή αλσών άτινα θεωρούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος ως βαρυνόμενα ακίνητα. Με το συνολικόν τούτο εμβαδόν διαιρείται το ολικό εμβαδόν του αντιστοίχου τμήματος της οδού και το ούτω προκύπτον πηλίκον, προσδιοριζόμενο με ακρίβεια μέχρι και του δευτέρου δεκαδικού ψηφίου αυτού αποτελεί τον λόγον Λ.

 

7. Η κατά τις προηγούμενες διατάξεις επιβάρυνσις των ακινήτων βεβαιώνεται εις το Δημόσιον Ταμείον και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον, αποδίδεται δε εν μέρει μεν εις το κατά το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών, Ειδικό Ταμείον Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων δια την διάνοιξη λοιπών κοινοχρήστων χώρων της αυτής πόλεως ή μείζονος οικιστικής περιοχής εξ ης προέρχεται ο πόρος, εν μέρει δε εις το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας δια την παρ' αυτού χρηματοδότηση έργων υποδομής πάσης φύσεως εις την αυτήν μείζονα οικιστική περιοχήν. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας δύναται επίσης να χρηματοδοτεί και έτερα τοιαύτα έργα δια πόρων ή επιχορηγήσεων προς αυτό, που δίδονται προς τον σκοπόν τούτον. Τα ποσοστά κατανομής του πόρου μεταξύ των ανωτέρω δύο Ταμείων εις εκάστην συγκεκριμένη περίπτωσιν ως και πάσα τυχόν λεπτομέρεια του τρόπου εμφανίσεως των εσόδων τούτων υπό των εν λόγω Ταμείων ως εξειδικευμένων δι' ορισμένη περιοχήν πόρων αυτών, κανονίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

8. Της επιβαρύνσεως του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται το Δημόσιον και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δια τα εντός των ζωνών επιβαρύνσεως πάρκα ή άλση. Το Δημόσιον απαλλάσσεται και δι' έτερα ακίνητα αυτού ευρισκόμενα εντός οικοδομικών τετραγώνων των ζωνών επιβαρύνσεως.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και δια τις διαπλατύνσεις των κατά την παράγραφο 1 αυτού οδών.

 

10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζεται και επί του παρόντος άρθρου, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 7 του άρθρου τούτου ως προς την απόδοση της επιβαρύνσεως.

 

11. Εις τις περιπτώσεις οδών υπαγομένων εις το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.