Νόμος 4691/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρμόδιες αρχές για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τους τομείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού, ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως εξής:

 

α) Για τον τομέα της περίπτωσης α':

 

α)α) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007), όπως ισχύει,

 

α)β) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία των πρωτογενών αυτών προϊόντων,

 

α)γ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 852/2004,

 

α)δ) ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α)α', β)β' και γ)γ', καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

 

β) Για τον τομέα της περίπτωσης β':

 

β)α) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),

 

β)β) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,

 

γ) Για τον τομέα της περίπτωσης γ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

 

δ) Για τον τομέα της περίπτωσης δ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

 

ε) Για τον τομέα της περίπτωσης ε' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

 

στ) Για τον τομέα της περίπτωσης στ' η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

 

ζ) Για τον τομέα της περίπτωσης ζ' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

 

η) Για τον τομέα της περίπτωσης η' η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.

 

θ) Για τον τομέα της περίπτωσης θ' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

 

ι) Για τον τομέα της περίπτωσης ι' η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.

 

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ορίζονται ως κεντρικές αρμόδιες αρχές οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΦΕΤ, ως εξής:

 

α) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα αναφερόμενα στις περ. α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625,

 

β) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, εκτός των υποπεριπτώσεων δ)β', δ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης δ' της παρούσας παραγράφου,

 

γ) ο ΕΦΕΤ για τα τρόφιμα που δεν περιλαμβάνονται στις περ. α' και β' της παρούσας παραγράφου, καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα,

 

δ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

 

δ)α) για τις ζωοτροφές,

 

δ)β) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625,

 

δ)γ) για τους ελέγχους υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων μέσα και επάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005,

 

δ)δ) για τους σπόρους προς σπορά και το λοιπό πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι τη διαδικασία σποράς ή φύτευσης.

 

3. Για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως η κεντρική αρμόδια αρχή για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 89 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1306/2013 για τον εντοπισμό πιθανών δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 91 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1308/2013 και όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

4. Για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ), με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ΣΕΕΕ, ορίζονται τα μέλη της και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το έργο και τη λειτουργία της.

 

5. Για την εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της συνεργασίας και των επαφών με την Επιτροπή και με τα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες, δια των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παραγράφου 1 κατά περίπτωση.

 

6. Για την εφαρμογή του άρθρου 109 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ομάδα Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), με τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η ομάδα ΠΟΕΣΕ αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ομάδα ΠΟΕΣΕ, ορίζονται τα μέλη της και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παραγράφου 1, κατά περίπτωση, μπορεί να καθορίζονται τα λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 καθώς και των εκτελεστικών ή των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτόν. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως ο καθορισμός, η κατανομή και η εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, ο ορισμός των αρμόδιων κατά περίπτωση Διευθύνσεων ως κεντρικών αρχών των παραγράφων 1, 2 και 3, ο ορισμός των λοιπών αρμόδιων αρχών, πέραν των κεντρικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αρχές εφαρμογής εποπτείας και διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισμός τελών, η θέσπιση κυρώσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, για την εκπλήρωση του σκοπού του πρώτου εδαφίου.

 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται κεντρικές αρμόδιες αρχές, για θέματα που αφορούν ελέγχους στους τομείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, νοούνται πλέον οι κεντρικές αρμόδιες αρχές του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.