Νόμος 4690/20 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση 3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 2 του Μέρους Β του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 1 του νόμου 4172/2013 και 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαμβάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά μπορούν να πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ισχύουν από 01-01-2017.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.