Νόμος 4685/20 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), η φράση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από τη φράση: σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 8 του άρθρου 6.

 

2. Στην περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998, η φράση για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 6.}

 

3. Στο άρθρο 12 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), διαγράφεται το σημείο 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 και τα σημεία 6 - 13 αναριθμούνται σε σημεία 5-12.

 

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 3 παράγραφο Β' του νόμου 4512/2018, στα σημεία α) και β) η φράση σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από τη φράση σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α και οι ενστάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.