Νόμος 4585/18 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 265/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 265/Α/2018) μετά τις λέξεις παρούσας παραγράφου προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισμό τους.}

 

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το ποσό των λειτουργικών δαπανών μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι ρυθμίσεις της 97724/ΕΥΘΥ/750/2018 (ΦΕΚ 4566/Β/2018) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014/2020 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί στον Ενδιάμεσο Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας καθήκοντα διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.