Νόμος 4551/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

 

α) Μεταφορικό Ισοδύναμο: είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

 

β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (ΚΜΙ): είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη μονάδα με την ίδια σύνθεση ή η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

 

γ) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

 

δ) Νοικοκυριό: είναι η μονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο άτομο ή από ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

ε) Μόνιμος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη μόνιμη κατοικία του σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται κατά δήλωση του στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

 

ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: είναι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους φορολογικού έτους.

 

η) Ωφελούμενη μονάδα: είναι το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους.

 

θ) Ωφελούμενη επιχείρηση: είναι η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014), οι οποίες μετά την υποβολή της αίτησης έχει κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους.

 

ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελούμενης επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4606/2019 (ΦΕΚ 57/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.