Νόμος 4521/18 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 48Α και εξαιρουμένων των προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα 1 έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος κατεύθυνσης.}

 

3. Για την πληρωμή, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και του πάσης φύσεως προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αμείβεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αρμόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εγγράφουν, σε διακριτό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού τους, πιστώσεις για το συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τμηματική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιχορηγούνται τμηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηματοδότησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) η ημερομηνία 31-12-2018 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2022.

 

5. Στην αρχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου 4009/2011, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), πριν από τις λέξεις Οι προπτυχιακοί τίθεται το στοιχείο α)α) και στο τέλος της υποπερίπτωσης α)α' προστίθεται υποπερίπτωση β)β' ως εξής:

 

{β)β) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), κατ' εφαρμογή των Κανονισμών υπ' αριθμόν 883/2004 (ΕΕL 166/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 και υπ' αριθμόν 987/2009 (ΕΕL 284/2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-09-2009, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Για το σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 

6. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4485/2017, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν η Σχολή έχει 2 μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, από τους Προέδρους των Τμημάτων, από τους Διευθυντές Τομέων, οι οποίοι, αν είναι λιγότεροι από 3, συμπληρώνονται ως τον αριθμό 3 από εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του οικείου Τμήματος, από 2 εκπροσώπους των φοιτητών, 1 για την κατηγορία των προπτυχιακών και 1 συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από 3 εκπροσώπους, 1 ανά κατηγορία από τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού της Σχολής. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αν στο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς, στην Κοσμητεία μετέχουν 3 εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 4485/2017 καταργείται.

 

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4485/2017, η λέξη άλλως αντικαθίσταται από τη λέξη ή.

 

δ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.}

 

8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 4485/2017 οι λέξεις Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις Όλοι οι διδάσκοντες.

 

9. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.}

 

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος.}

 

11. Υπάγονται στην περίπτωση 12 της παραγράφου Β' του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1255/67091/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ-9ΕΒ).

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 331 του νόμου [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 85/Α/1932) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συμβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του εγκαλούμενου από το πειθαρχικό συμβούλιο.}

 

13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.